Komiteer og utvalg

Norges Rytterforbund skal ha følgende faste komiteer:

  • Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-11. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser.
  • Valgkomiteen velges på Ryttertinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret (FS), og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget.
  • Lovkomiteen består av leder og tre medlemmer, som velges på Ryttertinget og arbeider i henhold til sitt mandat.
    Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 16 pkt. 5.

Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.