Forsikring

Informasjon om NIFs og NRYFs forsikringer.

Barneidretts- og klubbforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Ulykkesforsikring - lisensierte ryttere

Utover NIFs Barneidrettsforsikring tilbyr Norges Rytterforbund en ulykkesforsikring via rytterlisensen til alle medlemmer (til man fyller 70 år. Lisensforsikringen gjelder fra betalingstidspunktet og i forsikringsperioden. Forsikringen gjelder over hele verden og for norske ryttere bosatt i utlandet.

Ulykkesforsikring medlemmer

Norges Rytterforbund har pr. i dag ingen kollektiv ulykkesforsikring for medlemmer av rideklubber tilsluttet Norges Rytterforbund. Det er imidlertid mulig for alle medlemmer, uavhengig av om man har lisens eller ikke, å løse en ulykkesforsikring. Vilkårene er de samme som nevnt under ulykkesforsikring for lisensierte ryttere, og de finner du her. Premien for denne forsikringen er kr. 320,- pr. år. Beløpet betales inn til Norges Rytterforbund, 0840 Oslo, på kontonr. 1813.45.53592. Innbetalingen merkes ”Ulykkesforsikring”, samt navn, fødselsdato, adresse på medlemmet og klubbens navn.

Vær oppmerksom på at disse ordningene har lave forsikringssummer og begrenset gyldighetsområde. Individuelle forsikringer må derfor lages i tillegg for å få nødvendig forsikringsdekning.

Hesteforsikring

Agria Dyreforsikring har forsikring for alle typer hester. Er du medlem i en rideklubb, får du 5% rabatt på dine hesteforsikringer i Agria.

Ulykkesforsikring for teknisk personell

Norges Rytterforbund har gjennom IF skadeforsikring tegnet en forsikring for teknisk personell.