Personvern

Personvernserklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Norges Rytterforbund (NRYF) behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som medlemsorganisasjon for rideklubber, og som tilbyder av kurs- og konferanser og som tilbyder av ulike mesterskapstilbud.

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.
Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. NRYF er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som beskrives her. Generalsekretæren i NRYF er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av NRYF.

Du finner informasjon om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i vårt personverndokument.

NRYFs kurs og konferanser

Behandlingen av personopplysninger knyttet våre kurs- og konferanser er basert på interesseavveining. Vi har behov for å holde kontakt med deltakere på våre kurs- og konferanser, for å kunne gi tilstrekkelig informasjon om kurset, og for å tilrettelegge kurset på en tilfredsstillende måte. Ved påmelding samler vi inn opplysninger om navn, e-post, telefonnummer, tilknytning til medlemsklubb, fødselsdato og kjønn. Vi kan også spørre om deltakers erfaringer i eksempelvis trener- og/eller lederrolle. Vi spør om deltaker ønsker overnatting og om vi skal ta hensyn til allergier når vi tilrettelegger faseliteringen av kurset. Å besvare spørsmål om allergier er valgfritt. Vi innhenter disse opplysningene for å a) kunne legge til rette for god faselitering av kurset, b) kunne skrive ut kursbevis og attester for deltakelse i vårt utdanningsprogram, og c) for å kunne innrapportere deltakelse på kurs til vårt overordnede organisasjonsledd. Opplysningene som trengs til disse rapporter er kun deltakernes alder og kjønn. Vi lagrer opplysninger om deltakelse på våre kurs- og konferanser i fire år. Sensitiv opplysning som deltakers «allergier» slettes umiddelbart etter kursdeltakelse.

Dette er en berettiget interesse. Vi kontakter kursdeltaker direkte. Behandling er derfor nødvendig. Deltaker samtykker ved påmelding at vi oppbevarer disse personopplysninger.

Rett til innsyn

Enhver kan kreve å få vite hva slags behandling av personopplysninger NRYF foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Dette gjøres ved å henvende seg til forbundet.

Rett til sletting og begrensning i behandling av personopplysninger

Dersom NRYF behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at NRYF skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

NRYF skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. NRYF skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine opplysninger. Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at vi behandler personopplysninger vi ikke har grunnlag for å behandle, har du rett til å kreve at vi retter, supplerer eller sletter disse opplysningene innen 30 virkedager etter at vi har mottatt henvendelse om dette. Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i den perioden vi bruker til å kontrollere riktigheten av behandlingen.