Rytterpolitisk dokument

Det er to hovedmål for NRYF i perioden 2019-2023, det er å bli bedre på arbeidet med å styrke bredden i idretten, og det er gjennom fortsatt målrettet arbeid for å bli bedre på toppen.

Visjoner og verdier

Visjonen til Norges Rytterforbund er «Rytterglede for alle». Dette er basert på Norges idrettsforbunds visjon «Idrettsglede for alle».

Det betyr en mulighet for alle til å bli kjent med og delta i aktivitet med hest og satse på sportslig utvikling. Vi har, og skal ha en inkluderende kultur, hvor det er plass til alle uavhengig av kjønn, legning, etnisitet eller økonomi. Visjonen skal være retningsgivende for utvalg, komiteer og alle organisasjonsledd som administrasjon, kretser, regioner og rideklubber.

Målsetting

Det er to hovedmål for NRYF i perioden 2019-2023, det er å bli bedre på arbeidet med å styrke bredden i idretten, og det er gjennom fortsatt målrettet arbeid for å bli bedre på toppen, med en grunnleggende tro på at en solid og velfungerende bredde gir god rekruttering til toppidretten, samtidig som toppidretten er en motivasjonsfaktor for rekruttering inn i sporten.

Med utgangspunkt i dette dokumentet skal forbundsstyret i Norges Rytterforbund beslutte fokusområder for perioden som skal resultere i handlingsplaner. Disse skal implementeres og gjennomføres av styret, utvalg og administrasjonen. Alle klubber og kretser oppfordres til å bruke det rytterpolitiske dokumentet som utgangspunkt for sine egne fokusområder og handlingsplaner.

Verdier

Verdiene finner vi i NRYFs lov § 1, 1. ledd: «Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, frivillighet, helse, ærlighet og dyrevelferd.»

Som hjelp til å etterleve disse verdiene, har Ryttertinget vedtatt verdikoden «RASK».

«RASK» står for:

RESPEKT – overfor hesten, utøveren og organisasjonen

ANSVAR – overfor hesten, utøveren og organisasjonen

SIKKERHET – overfor hesten, utøveren og organisasjonen

KUNNSKAP – om hesten, utøveren og organisasjonen.

Omdømme

For at NRYF skal opprettholde sitt gode omdømme innenfor idretten og i samfunnet for øvrig, må og skal vi ha fokus på rytterglede og hestevelferd. Vi skal være tydelige i mediebildet, også ved uheldige eller uønskede hendelser.

RASK er ment som en veileder for å skape et inkluderende og trygt miljø, RASK handler om antidoping, RASK innebærer at vi snakker med hverandre og ikke om hverandre, at man ikke skriver nedlatende om hverandre på sosiale medier, RASK handler om å utøve sporten på hestens premisser, om å ivareta god hestevelferd i enhver sammenheng. Vi er alle tjent med at ryttersporten har et godt omdømme. Å ha med seg RASK i hverdagen hjelper oss til å styrke omdømmet vårt.

Ryttersportens plass i samfunnet

Gjennom medlemskapet i Norges idrettsforbund er NRYF en del av idretten, Norges største folkebevegelse. Den norske idrettsmodellen er tuftet på lagsvirksomhet og frivillighet, og er i internasjonal sammenheng unik gjennom at all idrett er samlet i én organisasjon.

Forskning viser at ridning bidrar til fysisk aktivitet, sosial deltakelse, trivsel, god psykisk- og fysisk helse. NRYF ønsker å gjøre aktiviteter med hest tilgjengelig for alle og bidra til at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser får gode sportslige tilbud innenfor alle grener. Hesten er en ressurs i dette arbeidet.

For å kunne skape vekst i organisasjonsarbeidet og organisasjonspolitikken, er vi avhengige av velfungerende rideklubber. Vi ønsker et effektivt regionalt bindeledd mellom klubber og forbund i form av et antall regioner eller kretser. Ungdommens medbestemmelse i organisasjonen er et nødvendig bidrag for vekst.

Antall medlemmer pr 1. januar 2019 var ca. 35.000, fordelt på ca. 340 klubber. Totalt ble det i 2018 arrangert ca. 1.100 stevner, innenfor grenene Feltritt, Funksjonshemmede, Sprang, Dressur, Voltige, Kjøring, Distanse, Mounted Games og Islandshest. NRYFs internasjonale forankring er gjennom medlemskap i Fédération Equestrian Internationale (FEI) og European Equestrian Federation (EEF).

NRYF skal videreutvikle samarbeidet med de andre organisasjonene innenfor hestenæringen og bidra til at samfunnet får kjennskap til gleden av å drive med hestesport.

NRYFs administrasjon skal tilrettelegge, forvalte og utvikle virksomheten basert på de prioriteringer som forbundsstyret beslutter, og til enhver tid inneha den kompetanse og styringsevne organisasjonen trenger for å nå sine mål. En stor del av inntektene er øremerkede tilskudd fra Kulturdepartementet, gjennom Norges idrettsforbund, med barn og unge som de primære mottakerne. Det er derfor viktig å ha tilrettelegge for andre inntektskilder som kan tilføre NRYF frie midler, som kan disponeres i henhold til fokusområder og prioriteringer.