Vest-Agder Rytterkrets

Innkalling til kretsting 2022 VARYK

av
Vest-Agder Rytterkrets

Kretstinget avholdes tirsdag 7.juni kl 19 på Epona Ryttersenter i kafeen.


Vest-Agder Rytterkrets innkaller til kretsting tirsdag 7.juni

Mer info vedr. sted kommer snarest.

Særkretstinget skal:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle beretning for særkretsen.

9. Behandle regnskap for særkretsen, styrets økonomiske beretning,

kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette kontingent.

12. Behandle budsjett for særkretsen.

13. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

c) Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.

14. Stemme over sammenslåing av Vest-Agder Rytterkrets og Aust-Agder Rytterkrets.

15. Informasjon om situasjon rundt Epona Ryttersenter.

Relaterte artikler