Det er nå vi må ta en for laget

Årsdagen for koronatiltak er passert, dager og timer med dugnad for folkehelsen ligger bak oss.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Som samfunnet generelt har ryttersporten tatt sin del av denne dugnaden. Men vi er ikke helt ferdige. NRYFs president Tore Sannum maner hestefolket til streng og lojal etterlevelse av nasjonale og regionale tiltak.

– Den siste utviklingen av koronapandemien har ført oss til den bratteste bakken. Det er nå vi må samle våre krefter, vår vilje og stå løpet ut. Det er nå vi må ta en for laget og gjøre alt vi kan for å stoppe smitten.

Tore Sannum
President

Et år med koronatiltak ligger bak oss. Det har vært et år der vi alle har pløyd et ukjent terreng, der vi alle har kjent på hele følelsesregisteret. Fortvilelse, forvirring, redsel, sorg, frustrasjon – men også glede. I ryttersporten har vi tross alt vært heldige, vi har i større grad enn de fleste idretter kunnet trene og også konkurrere til tross for pandemien.

Det handler om et samfunnsansvar

I løpet av året har vi blitt mer vant til restriksjonene, funnet veien til gode løsninger i tråd med intensjonen bak restriksjonen – nemlig å unngå smitte.

Vi er nå inne i den tredje smittebølgen. Regionalt har det flere steder i landet blitt innført strengere restriksjoner enn noensinne.

De kommer ikke uten grunn. De er der fordi vi nå er i den bratteste bakken.

-Nå handler det om å ta vårt samfunnsansvar fremfor å dykke ned i mulige eller umulige fortolkninger av restriksjonene, sier presidenten. – Vi må se større på det, se på hva vi i ryttersporten som en liten brikke i samfunnet kan gjøre for fellesskapet. Det er nå vi ikke kan tenke at «det er ingen risiko ved det lille jeg gjør». For det er det samlede trykket som betyr noe. Hvis alle tenker at «det er ingen risiko ved det lille jeg gjør» – da vil det samlede trykket bli for stort. Da vil vi samlet sett ikke klare å holde smitten tilbake. Derfor må hver og en av oss ta ansvar.

Mobiliteten må begrenses

Det viktige nå er å se på hva som ønskes oppnådd med de strenge restriksjonene som er innført flere steder i landet. Hensikten er å begrense mobiliteten og sørge for færrest mulig kontaktpunkter mellom mennesker.

I de regioner der de strengeste tiltakene er innført per i dag, gjelder det et forbud mot organisert idrett for barn og unge. Fra dette er det et unntak for organisert idrett for barn og unge under 20 der dette gjennomføres utendørs og skjer i grupper på inntil 10 personer der alle deltakerne kommer fra samme kommune. I tillegg må man holdeminst 2 meters avstand under aktiviteten innad i gruppen.*

-Vi henstiller alle om å forholde seg til dette likeså strengt som det er formulert. Det er ikke nå vi skal argumentere med at det er mange aktiviteter innen ryttersporten som er lite smitte-farlige. Det er nå vi skal ta vårt samfunnsansvar og se større på det, sier presidenten.

Hensynet til hestevelferden

Ryttersporten skiller seg ut fra andre idretter ved at det involverer en hest. Hensynet til hestevelferden er lovfestet. Våre hester må få bevege seg, få mosjon.

-Vi vil derfor si at det er rom for egentrening når det gjelder alle aldersgrupper, sier presidenten.

I den perioden restriksjonene innebærer forbud mot organisert trening, vil digital trening være en løsning ettersom det ikke innebærer noen fysisk forflytning av en trener. Hensikten med å holde mobiliteten nede i befolkningen og det å unngå kontaktpunkter oppnås.

Oppfordrer til å stå solidarisk sammen

-Som et idrettsforbund kan vi bare snakke til våre klubber og våre medlemmer, sier Sannum. – En stor del av ryttersporten er utenfor denne rammen, men vi henstiller til at vi som hestefolk står sammen solidarisk om dette. For det er hvis vi gjør nettopp det at vi har størst sjanse til å komme oss over denne kneiken. Det er ved felles innsats vi kan se frem mot en vår eller sommer der vi igjen kan leve mer normalt, treffes, reise og utøve den sporten vi er så glad i. Det er nå vi må ta en for laget.

*Dette er slik forbudet i flere regioner er formulert per 18. mars 2021. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endres ved ethvert tidspunkt og således ikke lenger være gjeldende.

Relaterte artikler