Økonomisk Støtte Buskerud

Ta kontakt ved spørsmål eller send en søknad til buskerud.krets@rytter.no

Buskerud Rytterkrets Buskerud Rytterkrets har de siste årene hatt midler som vi ønsker å tilbakeføre til klubber og utøvere.

Buskerud Rytterkrets har innsynsrett til klubbene i Buskerud, og vil etter klubbenes årsmøte ha tilsendt årsberetning og revidert regnskap for siste året innen 1.juli. Dette er et av vilkårene for støtte.

Fra 2021 er det også krav til at klubbene sender representanter til kretstinget til Buskerud Rytterkrets, for å få innvilget støtte.

Støtteordning til kretsens klubber for innkjøp av materiell

Søknaden skal sendes til kretsen, til kretsens mail. Skal inneholde hva det søkes om, og hvor mye det søkes om, klubbens kontonummer.
Vedlegg til søknaden skal være faktura for innkjøpet.
Hva det er søkt om hos andre. (NRYF, IKU og andre).

Behandling

Søknader behandles på første styremøtet i kretsen etter søknadsfrist 1. oktober
Svar og eventuell støtte effektueres så snart som mulig etter styremøtet.

Støtteordning til utdanning teknisk personell for klubber i Buskerud

Buskerud Rytterkrets har som mål å benytte kretsens midler blant annet til utdanning av teknisk personell.
Vi ser det som meget viktig at alle kretsens klubber har utdannet teknisk personell. Denne utdanningen foregår på flere nivåer, først som aspirant, og senere videreutdanning, i alle grener.

Utdanning Aspirant

Alle som er alderskvalifiserte (se KR1) kan søke deltagelse på aspirantkurs. Kurset dekkes av deltager selv, eller klubben.

De som ønsker videreutdanning, må sørge for å få nok praksis iht kravet. Kretsen dekker her reisekostnader og honorar for inntil 2 stevner innenfor Buskerud Rytterkrets ifølge NRYF satser når aspirant deltar i tillegg til det antall teknisk personell som kreves på stevnet. Kravet (vanlig honorarskjema) skal attesteres av stevnearrangør, og sendes direkte til BRYK av aspiranten.

Oppgradering fra aspirant:

Ved bestått oppgraderingskurs gir kretsen støtte for dette kurset samt aspirantkurset. Husk å ta vare på kvitteringer for aspirantkurset!

Videreutdanning:

Utdanning til II-er og videre er forbundets ansvar, men kretsen støtter også her bestått kurs.

Reise og overnatting:

Reise- og overnattingsutgifter samt eventuell mat er deltagers eller klubbens ansvar.

Søknad:

Kursdeltager sender en søknad i forkant av kurset, vedlagt bekreftelse fra klubbens leder om at søkeren er medlem, og hvilke kvalifikasjoner søker har for å delta på angjeldende kurs. Søknad sendes til kretsens mail.

Støtte NRYF konferanser

For Teknisk personell fra nivå 1 dekkes konferanseavgiften.
For aspiranter dekkes 50% av konferanseavgiften. Kopi av innsendt praksiskort for foregående år må være vedlagt.
Søknad må sendes i forkant av konferansen.

Andre søknader

Buskerud Rytterkrets behandler fortløpende søknader om støtte til andre tiltak enn det som kommer inn under utstyrsmidler og teknisk personell. Rytterkretsens hovedansvar i Norges Rytterforbund er aktivitet og rekruttering, så det er slike tiltak vi eventuelt vil prioritere å støtte. Dette gjelder både klubbene og enkeltpersoner tilknyttet klubbene i Buskerud Rytterkrets. Begrunnet søknad, med klubbtilhørighet og kostnadsoversikt, sendes på mail til kretsstyret.