Krafttak for ridebanebunn

Kravet til fasiliteter øker i takt med utviklingen av sporten, og spesielt har kravet til ridebanebunner kommet i fokus.

Mange klubber makter ikke den investeringen det er å bytte ut ridebanebunnen. I erkjennelsen av at kravene øker og at ridebanebunnene i realiteten ikke har 10 års varighet som departementet legger til grunn, har Norges Rytterforbund tatt konsekvensen av dette. Forbundsstyret vedtok i 2009 (sak 36/09), å innføre en årlig hestelisens, øremerket støtte til utbedring av ridebanebunn.

Spillemidler er alltid ment å være hovedfinansieringen av anlegget. Krafttak for ridebanebunn er kun et supplement til spillemidlene.


Hvilke klubber kan søke om tilskudd?

I utgangspunktet var denne ordningen for klubber med eget anlegg. I 2016 vedtok forbundsstyret (sak 25/16), at det også skal være mulig for klubber uten eget anlegg å søke om støtte til ridebanebunn. Det forutsetter imidlertid at klubben har inngått en NRYF godkjent leieavtale med anleggseier på min. 10 år. Avtalen skal sikre klubbens tilgang og bruk av banen, samt generering av inntekter fra aktivitet på banen.

Disse klubbene kan søke om tilskudd:

  • Klubber meg eget anlegg
  • Klubber med 30 års leieavtale med privat anleggseier, eller med tilholdssted kommunalt/fylkeskommunalt anlegg.
  • Klubber uten eget anlegg som har tilholdssted på privat anlegg med minimum 10 års leieavtale.

Da Islandshest ikke omfattes av den årlige hestelisensen, gis det ikke støtte til spesialbaner for Islandshest.

Prioritering av søknadene

I forhold til fordelingen av midlene fra den årlige hestelisensen, fremgår det av ovennevnte vedtak at programsatsingsanleggene vil bli prioritert. På sikt søkes selvsagt å kunne støtte øvrige klubbanlegg under den samme ordningen.

Søkere vil bli vurdert opp mot hverandre i forhold til stevneantall, stevnenivå, antall deltagere og geografisk beliggenhet. Ytterligere vurderingskriterier vil være klubbens størrelse (antall medlemmer fordelt på alder), organisering og rekrutteringstilbud (f.eks. rideskolevirksomhet). Dersom det i perioden er godkjente søkere som skal oppgradere baner til feltritt/kjøring, øremerkes 20% av den totale potten til disse prosjektene.

Frister 2024

Søknadsrunde:

Søknadsfrister:

Tildeling:

Første halvdel 2024:

30.04.24

mai/juni 2024

Siste halvdel 2024:

15.11.24

desember 2024