Bygge anlegg

Hvordan komme i gang?

Den viktigste finansieringskilden for bygging av idrettsanlegg er spillemidler. For å komme i betraktning for slike midler må prosjektet være identifisert i kommunens delplaner for ”idrett og fysisk aktivitet”. Alle kommuner i Norge har en slik plan. Alle kommuner har også øremerket personell som er utdannet til å håndtere henvendelser fra idrettsmiljøet og hjelpe til med søknader osv. Store kommuner har gjerne en egen idrettskonsulent, mens mindre kommuner kan ha en kulturkonsulent som også håndterer idrettsspørsmål. Dette er en svært viktig samarbeidspartner i spørsmål som gjelder spillemidler og er en person å kontakte så tidlig som mulig i fasen. Idrettsrådet i kommunen vil også kunne svare på slike spørsmål.

Kommunedelplanen rullerer kontinuerlig og det gjelder å være raskt på banen og melde inn prosjektet dersom dette ikke allerede er gjort. Det kan fort oppleves at dette er en tidkrevende prosess, men er helt avgjørende for å komme i gang. En tredje instans som kan hjelpe er Idrettskretsen som også har egen anleggskonsulent. Til slutt har NRYF oversikt over resurspersoner i vårt eget miljø som kan bidra med gode råd.

Planlegging

Mens prosessen med kommunedelplanen går sin gang skal prosjektet planlegges. Det er et årsmøtevedtak som må ligge til grunn for å starte prosesser som medfører store kostnader. Eventuelt et ekstraordinært årsmøte.

Klubben må disponere tilstrekkelig areal,enten som egen grunneier eller med 30 års leieavtale på annet areal. Det er viktig å undersøke om det området man ønsker å utvikle har en eksisterende reguleringsplan som åpner for nettopp denne aktiviteten. Noen kommuner aksepterer at ryttersporten er en landbruksinteresse og tillater bygging i LNF-områder,andre kommuner gjør det ikke. Her kan det være lurt å ”sondere terrenget” litt før man henvender seg til kommunen, kanskje spørre andre klubber hvilke erfaringer de har.

Disposisjonsplan

Ved å henvende seg til kommunen vil man kunne få oversiktskart for det området man ønsker å utvikle. Ut fra dette vil man kunne lage en disposisjonsplan som viser plassering av nye eller eksisterende bygninger og innretninger. Et rideanlegg krever stor plass og det er viktig at aktiviteten passer inn i det området som utvikles. Ikke alle naboer er like begeistret for vår aktivitet som det vi er. Muligheter for turstier og nærhet til natur er viktig for mange og bør hensynstas. Beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon er viktig og må ikke undervurderes. Kommunen vil ved bygging av ridehall/stall/klubbhus kreve tilstrekkelig slukkevannkapasitet i umiddelbar nærhet og det kan være lurt å sjekke dette. Et vanlig krav er min. 50 l/sek.

Detaljplanlegging

Først når prosjektet er identifisert i kommunedelplanen kan det søkes tippemidler. Nå begynner en periode med tegninger og detaljplanlegging. Husk at det er først når tegninger og søknad er stemplet ”Godkjent” at kostnadene kan tas med som tippemiddelberettiget og tas med i regnskapet. Det er derfor lurt å sikre seg en kreditt hos eventuell arkitekt etc. slik at fakturering ikke skjer før prosjektet er godkjent. Det er også viktig å huske på at tippemidlene tar utgangspunkt i brutto kostnader inkl. mva. slik at alt av rabatter bør fremkomme på fakturaene. Mange håndverkere og leverandører opererer med nettopriser og dermed går man glipp av dokumenterte rabatter som i denne sammenhengen kan betraktes som en del av klubbens egenkapital.

Hvis prosjektet inneholder nye bygninger vil det være behov for å søke byggetillatelse. Her anbefaler vi å knytte seg opp mot en arkitekt/konsulent som kan stå for søkerfunksjonen, såkalt ”Ansvarlig søker”. Gjelder byggingen ridehall skal denne også forhåndsgodkjennes av Kulturdepartementet(KUD), såkalt ”Idrettsfunksjonell godkjenning”. Dette gjøres ved at tegningene leveres kulturkontoret i kommunen for videresending. Denne prosessen kan gå parallelt med en byggesøknad til kommunen. Et stallanlegg skal også ha en forhåndsuttalelse fra det lokale mattilsyn.

Andre viktige elementer i en tippemiddelsøknad er dokumentasjon på rabatter. Dette gjøres ved at aktuelle leverandører skriver et brev der de tilkjennegir hvilke rabatter dere kan oppnå.

Trenger man å låne penger i bank eller av private må et skriftlig lånetilsagn dokumenteres.

Når det gjelder dugnad så skal denne ikke dokumenteres,men sannsynliggjøres,og man tar utgangspunkt i en normal timepris uten mva.

Videre må man beskrive hvordan anlegget er tenkt driftet og ha et budsjett for dette. Mottar klubben gaver av noe slag skal dette dokumenteres og inngår da son en del av egenkapitalen.

Det er lurt å ha en egen komité som håndterer byggesaken, her er det ofte kompetente personer i medlemsmassen,dette gjelder også regnskapsførsel for prosjektet. Det skal bl.a. opprettes en egen bankkonto for inn og utbetalinger.