Varslingsmail

Norges Rytterforbund minner om at vi har en varslingsmail som kan benyttes hvis du har opplevd uønskede eller kritikkverdige forhold i ryttersportmiljøet.

Alle varsler skal først varsles til nærmeste organisasjonsledd. Gjelder det sak lokalt i en rideklubb, skal det varsles til øverste leder i rideklubben.

Vil du rapportere overgrep? Norges idrettsforbund har en veileder som skal gjøre det enklere å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Veilederen finner du på NIF sine hjemmesider. Rapportering av overgrep skal ikke sendes til varsling@rytter.no.

Varslingsrutinene skal legge til rette for at Norges Rytterforbund mottar informasjon om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes blant annet:

 • lovbrudd
 • brudd på NRYFs etiske retningslinjer/interne regler/instrukser
 • brudd på allment aksepterte etiske normer

Ovennevnte forhold kan bl.a. være forhold som utgjør fare for liv og helse, korrupsjon, økonomisk utroskap og mobbing/trakassering, brudd på dopingregler og diskriminering.

Faglig og/eller politisk uenighet anses ikke som kritikkverdige forhold som det skal varsles om.

På denne måten ønsker vi å gi utøvere, ledere og andre mulighet til anonymt å fortelle om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på lover, regler eller våre etiske retningslinjer. Et varsel må inneholde konkrete opplysninger som gjør det mulig for oss å forfølge saken.

Anonymitet og fortrolighet
Alle henvendelser håndteres som fortrolig informasjon av dem som arbeider med slike saker. Varselet og varslerens identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle varselet.

For at varslingsordningen best skal kunne avdekke uønskede forhold, er det viktig med presise opplysninger og faktaopplysninger som f.eks. personer involvert og hvilken befatning med saken varsler har. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt etter gjeldende lover og regler.

Eksempler på type varsler:

 • Korrupsjon
 • Økonomisk utroskap
 • Trakassering eller diskriminering
 • Brudd på dopingbestemmelsene
 • Brudd på “Bestemmelser om barneidrett”
 • Myndighetsmisbruk
 • Mangelfulle sikringstiltak
 • Fare for liv og helse
 • Annet

Listen her er ikke komplett, men vil kunne hjelpe noe på vei når det gjelder type varsel som ønskes gitt.

E-post som kan benyttes er varsling@rytter.no