Innkalling til Ryttertinget

Når: Søndag 11.april kl 10.00
Hvor: Digitalt

NRYFs styre innkaller med dette til Ryttertinget 2021 iht. NRYFs lov

Innkalling til digitalt rytterting 2021

Representasjon gjøres i henhold til §15 i NRYFs lov. (utdrag)

Representasjon for kretser og klubber gjøres etter følgende skala:

1 representant fra hver rytterkrets/region/utvalg

For klubber t.o.m. 100 medlemmer 1 representant
For klubber fra 101 t.o.m. 300 medlemmer 2 representanter
For klubber med over 300 medlemmer 3 representanter, som er det
høyeste antall en klubb kan ha.

Kjønnsfordeling i henhold til §5 NRYFs lov – (utdrag)

  1. Norges Rytterforbund skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til Ryttertinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Frister

  • Mandag 1.mars: Påmelding, fullmaktsskjema og informasjon om digital gjennomføring vil bli tilgjengelig på rytter.no.
  • Søndag 14. mars: Innsendelse av forslag (med begrunnelse) om saker som ønskes behandlet på Ryttertinget. Disse sendes til nryf@rytter.no merket «Forslag til saker Ryttertinget 2021».
  • Søndag 21. mars: Frist for påmelding og fullmaktskjema.Påmeldingen er bindende, og grunnet digital gjennomføring er fristen absolutt.

Saksdokumenter

Saksdokumenter vil i tråd med NRYFs lov offentligjøres på våre nettsider to uker før tinget.

Vel møtt til digitalt Rytterting 2021!

Med vennlig hilsen

NORGES RYTTERFORBUND
Tore Sannum
President