Strategi og tiltak

1. Bærekraftige rideklubber

 1. Alle klubber skal gjennomføre klubbutviklingstiltak, som for eksempel medlemsmøter, kurs, temakvelder og andre utviklingstiltak.
 2. Alle klubber skal ha aktivitetstilbud for barn og unge både sportslig og sosialt.
 3. Motivere klubbene til å samarbeide med rideskolene, også de private.
 4. Samarbeide med aktuelle instanser for å utvikle ytterligere folkehelsetiltak i forbindelse med ryttersporten.
 5. Bidra til god hestevelferd og kunnskap om hest blant medlemmene.
 6. Aktivt bruk av de digitale stevneverktøyene som NRYF tilbyr.

2. Bedre kompetanse

NRYF skal utdanne og utvikle trenere og teknisk personell ved å:

 1. Videreføre trenerutdanningen i tråd med NIFs trenerløype.
 2. Samarbeide med relevante utdanningsinstitusjoner og idrettsorganisasjoner.
 3. Rekruttere teknisk personell og utvikle eksisterende kompetanse.

3. Anlegg

NRYFs medlemmer skal ha tilgang til gode og funksjonelle hestesportsanlegg som tilfredsstiller aktivitetstilbudet på alle nivåer.

 1. Tilrettelegge for flere bærekraftige hestesportsanlegg.
 2. Øke forståelsen for arealbehov og offentlige tilrettelegginger av hestesportsanlegg i kommuner og fylkeskommuner.
 3. Tilrettelegge for hestesportsanlegg som kan anlegges sammen med andre idretter som flerbruksanlegg, samt åpne for utvidet samarbeid med private anleggseiere.
 4. Forenkle anleggsprosesser og tilskuddsordninger for bygging av standard rideanlegg, med fokus på klubbeide anlegg.

4. Kommunikasjon

NRYF skal ha en god, åpen og direkte kommunikasjon mellom administrasjonen, krets- og regioner, klubber, enkeltmedlemmer og relevante parter i samfunnet forøvrig. NRYF skal i alle ledd ha fokus på og videreutvikle vårt omdømme.

Dette skal gjøres ved å:

 1. Kommunisere på relevante plattformer.
 2. Dreie kommunikasjonen fra trykte til digitale løsninger.
 3. Være tydelig på at ryttersporten skal utøves på hestens premisser.
 4. Kommunisere positive, byggende hendelser og meritter, men også ha et planverk for kommunikasjon av uønskede hendelser.

5. Alliansebygging

NRYF skal ha samarbeidspartnere som sikrer en stabil og god økonomi og som bidrar til å styrke ryttersportens plass i samfunnet.

Dette skal vi oppnå ved å:

 1. Arbeide for god kontakt med politiske myndigheter på sentralt, regionalt og lokalt plan.
 2. Videreutvikle og være en pådriver for samarbeidet med organisasjoner innenfor hestemiljø og ryttersport.
 3. Øke interessen for ryttersporten i samfunnet, for sponsorer, samarbeidspartnere og politiske myndigheter på alle nivåer.
 4. Proaktive tiltak for tverrfaglig samarbeid.

6. Velfungerende organisasjon

NRYF skal ha en kompetent organisasjon som ivaretar medlemmenes behov for idrettslig aktivitet, utvikling og sosialt felleskap ved at vi:

 1. Forenkler organiseringen av administrasjon, kretser/regioner, klubber, utvalg og komiteer.
 2. Etterleve etiske retningslinjer som skaper gode holdninger og godt omdømme.
 3. Er en ressurs for at flere klubber kan slå seg sammen for å skape færre, men mer bærekraftige rideklubber.
 4. Har et konstant fokus på etikk og antidopingarbeid.
 5. Sikrer at ryttersporten er en trygg idrett og en god sosial arena for alle, særlig barn og ungdom.
 6. Styrker ungdomsarbeidet og forutsetningene for ungdomskomiteens arbeid.
 7. Har en sunn og god økonomi med fokus på kostnadsreduserende tiltak for medlemmene.
 8. Arbeider for økt regionalisering.