Organisering

NRYF er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komité (NIF), European Equestrian Federation (EEF) og Fédération Equestre Internationale (FEI), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.

Ryttertinget

Norges Rytterforbunds høyeste myndighet er ryttertinget som avholdes hvert annet år, og hvor deltakerne er representanter fra rideklubber, rytterkretser, grenutvalg, samt øvrige utvalg og komiteer. Representanter fra klubbene våre og rytterkretsene har stemmerett, mens de øvrige har tale og forslagsrett.

Forbundsstyret

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom ryttertingene, og er ansvarlig for å legge frem og gjennomføre planer og vedtak som er godkjent og fattet av ryttertinget. Forbundsstyret er videre ansvarlig for NRYFs administrasjon gjennom ansettelse av daglig leder/generalsekretær.

Forbundsstyret, bestående av president, visepresident, fem styremedlemmer og to varamedlemmer, er alle tillitsvalgte og jobber på ulønnet, frivillig basis på lik linje med alle andre tillitsvalgte i NRYF.

Frivillig innsats er grunnlaget for all aktivitet i norsk idrett. Slik er det også i NRYF. Ethvert ridestevne er helt avhengig av at mange frivillige legger ned stor dugnadsinnsats for å legge forholdene til rette for våre hester og utøvere. I tillegg til frivillig tillitsvalgte ute på klubb- og kretsnivå, har NRYF også mange komiteer og utvalg sentralt.

Administrasjonen

NRYFs administrasjon ledes av generalsekretæren, som har det daglige ansvaret og er ansvarlig for å iverksette de beslutninger ryttertinget og forbundsstyret fatter.

Organisering av norsk idrett