Aktiv klubb

Aktiv klubb er det første nivået i NRYFs klubbsatsingsprogram. Målet er å stimulere til god utvikling og få på plass grunnelementene klubben. Bærekraftige rideklubber er med på å gi økt aktivitetstilbud.

En klubb som har gått gjennom dette nivået vil være en klubb som:

Organisasjonskart

Aktivitetsleder

 • NRYFs aktivitetsleder (eller tilsvarende ressursperson) er en person med ansvar for rekrutterings- og breddeaktiviteten.

  For å kunne bli aktivitetsleder kreves det at man går kurs i regi av NRYF.

 • Veileder

  Kurset, som er delt inn i fem moduler, skal sammen med praksis gi aktivitetsledere nødvendig kunnskap om:

  1. Sikkerhet: Ser på hesten med sine mange aspekter; både i stallen, på hesten og rundt på hele området der hester, ryttere og andre ferdes. Viktig stikkord for sikkerhet er å ha gode rutiner, informere om disse og ikke minst følge dem.
  2. Hestekunnskap: Inneholder forhold som er sentrale for et aktivitetslederkurs. Her menes blant annet hvilke typer hest som kan egne seg i startfasen, og hvilke kvaliteter vi ser etter hos en hest som er egnet for begynnere. Hestekunnskap vil også inneholde tema, som for eksempel hestens typiske reaksjonsmønster.
  3. Rideteori: Formidles gjennom vektlegging av hvordan man kan samarbeide med hesten gjennom ridekunnskap. Helhetlig tenkning kommer til å bli vektlagt, dette gjelder alle modulene.
  4. Aktivitetsteori: Retter seg mer inn mot at dere skal få kjennskap til sammenhengen mellom de grunnleggende bevegelsene og ridning. Koordinasjon, modning og læring er tema vi kommer innom. Gjennom aktivitetsteorien kommer vi også inn på hvilke aktiviteter og øvelser som kan egne seg. I tillegg kommer vi inn på hvordan man på en hensiktsmessig måte kan organisere grupper og aktiviteter. Formidlingsmåter vil bli diskutert, og her blir det viktig at dere som deltakere er aktive bidragsytere i diskusjoner.
  5. Idrettens strategi for barn: Her vil dere få orientering om hvilke retningslinjer Norges idrettsforbund har vedrørende barneidrett. Disse bestemmelsene gjelder for alle forbund innunder NIF.

  Dette kan dere også lese mer om i kursplanen som beskriver hele kurset, her finner dere også læringsmål og refleksjonstema til hver modul.

 • Verktøy

Styrearbeid i praksis

 • Et kurs som gir klubben innblikk i hvordan man effektiviserer og strukturerer klubben sitt styrearbeid.

  Kurset gir klubben en grunnleggende forståelse for hva som kreves av et styre. Her ser man på hva som er styrets ansvar og arbeidsområder, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Kursdeltakerne blir kjent med de viktigste lovene og reglene som en klubb må forholde seg til, samt får tips om gode og nyttige verktøy for styrearbeidet.

  Kurset retter seg først og fremst til styret i en klubb. I fleridrettslag er det viktig at både hovedstyret og gruppestyrene deltar. I tillegg er det nyttig at klubben inviterer personer som styret arbeider tett sammen med og delegerer ansvar og oppgaver til. Det gjelder for eksempel administrasjonen samt andre tillitsvalgte.

 • Veiledning

  Kurset varer 4 timer, og er delt inn i tre hovedtemaer:

  Ansvarsoppgaver: Her ser man på hvilket formelt ansvar som styret har og hva som kan gjøres for å ivareta ansvaret.

  Strategioppgaver: Går igjennom og drøfter hvordan man kan sikre en god fremtid for klubben, herunder økonomisk støtte og refusjonsordninger.

  Ressursoppgaver: Organisering og samspill med de ressurser som finnes i klubben.

  Kurset arrangeres av alle idrettskretsene. NRYF har også et eget utvalg av veiledere som tilbyr kurs. For store og mellomstore klubber holdes det egne kurs. For små klubber kan det arrangeres felles kurs.

  Kurset bestilles ved å kontakte idrettskretsen. Både idrettskretsen og veilederne kan naturligvis gi mer informasjon om kurset dersom ønskelig.

  NB! Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt. Det er styreleders ansvar å sørge for at dette skjer.

 • Verktøy

Ungdomsrepresentant

 • En ungdomsrepresentant velges på årsmøte i klubb. NRYF oppfordrer klubbene til å velge en ungdomsrepresentant. Velges en ungdomsrepresentant inngår hun/han som ordinært medlem i styret (styremedlem).

  Ungdomsrepresentanten har som oppgave å stifte et ungdomsstyre i klubben.

 • Veiledning

  Det er viktig å sørge for at ungdomsrepresentanten står så godt rustet som mulig.

  Lederkurs for ungdom er et kurs hvor målgruppen er unge mellom 15-19 år. Kurset er ikke obligatorisk, men NRYF oppfordrer klubbene til å sende ungdomsrepresentanten sine på dette kurset.

  Her kurses ungdommen i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan beslutninger tas. De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon.

  NIF utdanner kursholdere på vegne av kretser og forbund, som igjen arrangerer kurs for sine unge medlemmer. Det er utdannet omtrent 2500 ungdom til nå.

 • Verktøy

NRYFstevne.no

 • Dette er et verktøy for arrangører, kretser og grenutvalg. Stevner opprettes og godkjennes her.

  Å arrangere ridestevner krever mye frivillig innsats fra klubbens medlemmer, og det er mye å holde orden på. Vi har samlet en del nyttig informasjon for dere som skal arrangere stevner.

  Vårt stevnearrangørprogram NRYFstevne.no håndterer hele stevnet fra opprettelse og stevneinvitasjon til resultatlister og betaling av avgifter for rytteren.

 • Verktøy

Plan for stevneavvikling

 • Skal synkroniseres med den Rytterkretsen klubben ligger under.

  Det må holdes både møter og løpende dialog med RK. Alle aktiviteter må listes opp.

 • Oppsett av teknisk personell

  Ved oppsett av teknisk personell til stevner, sjekk med krets (D-stevner) eller aktuell komite (L-/E-stevner) om det er satt opp noe personell som skall benyttes.

Breddearrangement

 • Klubben forplikter seg til å avholde minimum ett større breddearrangement i året.

  Klubben skal ha en egen mal for invitasjon og gjennomføring av et breddearrangement.

 • Verktøy

Rekruttering

 • “NRYFs klubber skal kunne gi et aktivitetstilbud til alle medlemmer, være selvdrevne og inneha ressurser til å drifte tilbudene administrativt, organisatorisk og økonomisk.”

  Gjennom klubbutvikling sørger NRYF at det legges til rette for at klubben kan:

  • Legge til rette for gode rekrutteringstilbud.
  • Sikre at medlemmene får opplæring i hestevelferd og kunnskap om hest

  • Styrke klubben som møteplass for alle medlemmer, eksempelvis gjennom temakvelder, aktivitetsdager og sosiale tiltak.

  Grønt Kort (GK)
  Norges Rytterforbund ønsker at alle skal ha de nødvendige basiskunnskapene før de konkurrerer og det arrangeres derfor Grønt Kort(GK) kurs i hele Norge. En rytter må ha GK for å kunne løse rytterlisens og starte på utvidet klubbstevner og oppover. Man trenger ikke Grønt Kort for å delta kun på klubbstevner, men det anbefales likevel at man tar GK.

 • Veiledning

  Grønt Kort kurset består av følgende deler og varer i ca. 10 timer totalt:

  Reglementskurs – Kurset varer ca. 4 timer og 30 minutter
  Kurs i sikkerhet og hestekunnskap – Denne delen av kurset vare ca. 3 timer
  Praksis i stallen – Tar ca. 1 time og 30 minutter
  Ride-test – 20 deltakere ca. 2-3 timer

  NB! Er rytter under 16 år må foresatte være med. Nedre aldersgrense for barn er 8 år.

 • Verktøy