Tilrettelagt Ridning

Ridning er en sport som passer for de aller fleste, også mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Hvilke krav stilles for å drive med ridning for funksjonshemmede?

Formelt sett stilles ingen krav, men aktiviteten bør drives av en ridelærer.
Ridelæreren bør ha noe kunnskap om forskjellige fysiske og psykiske funksjonshemninger. Dette vil være basis for å tilrettelegge ridningen i forhold til den enkeltes behov. Leiere og andre hjelpere bør være folk med hesteerfaring og som har fått en innføring i leieteknikk.
Hestene må også være egnet til formålet, og det må tas høyde for at noe spesialutstyr kan være nødvendig.

Det er et krav til rideanlegg at de er tilrettelagt for funksjonshemmede (i h.h.t. HMS for ridesentra i Lov om internkontroll), med for eksempel handicap-toalett og trappefri adkomst.

Terapiridning

Ridning som behandling, rekvirert av lege, er kvalifiserende for å motta bidrag gjennom trygdeverket. En ridefysioterapeut er ansvarlig for ridningen. Begrepet terapiridning blir også brukt innen barnevern og psykisk helsevern.
Informasjon når det gjelder terapiridning fås gjennom Fagforum for terapiridning i Norske Fysioterapeuters Forbund.
Mange rideskoler/ridesentra i landet har tilbud for funksjonshemmede. Noen har tilbud om ridning for funksjonshemmede, noen om terapiridning, og noen har begge deler.

Hvor mye koster det?

Ved ridning for funksjonshemmede må rytteren selv betale det ridetimen koster. Rideskolene oppfordres til å holde prisene på ridning for funksjonshemmede på samme nivå som for andre ridekurs.

Tilskuddsordninger

Norges Rytterforbund kan gi støtte til klubber, både til oppstart og videreføring av aktiviteter for funksjonshemmede
– Idrettskretser (integreringskonsulent) gir integreringsmidler, samt lokale støtteordninger.
– Enkelte kommuner dekker helt eller delvis det ridetimene koster (ved sosialkontor, skolekontor eller kulturkontor).
– Andre organisasjoner som Kiwianis, Lions og Røde Kors gir også støtte.

Breddeidrett

Etter den idrettspolitiske reform av 1996 skal alle funksjonshemmede som ønsker det ivaretas av det enkelte særforbund på lik linje med andre. NRYF har ansvar for å legge forholdene best mulig til rette for at funksjonshemmede ryttere med ulike behov og på forskjellig nivå skal kunne tilbys ridetilbud gjennom rideklubben. Flere klubber har egne handikaputvalg som ivaretar de funksjonshemmedes interesser.

Det er undertegnet en avtale mellom NRYF og Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund om ansvarsfordelingen mellom forbundene. NRYF har også ansvaret for utdannelse av trenere og ledere, samt konkurranser på alle nivåer.

Litteratur

Det meste av litteraturen som omhandler ridning for funksjonshemmede, er skrevet i utlandet. Relevant litteratur å starte opp med kan være:

  • Britton,Vanessa: ”Riding for Disabled”, London 1991
  • Nybråten, Hege: ”Veiledning for rideinstruktører som underviser barn”. Landbruksforlaget 1992
  • NRYFs konkurransereglement (KR)
  • ”Idéhefte om integrering” utgitt av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund 1998
  • Norges Rytterforbund har også brosjyremateriell som kan bestilles via epost eller telefon.

Samarbeidspartnere

Norsk Hestesenter, tlf. 61 16 55 00
Nord-Norsk Hestesenter, tlf. 77 83 22 00
Norsk Fjordhestsenter tlf. 57 86 02 33
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund, tlf. 21 02 94 86
Beitostølen Helsesportssenter, tlf. 61 34 08 00
Valnesfjord Helsesportssenter tlf. 75 60 21 00
Fagforum for Terapiridning i Norske Fysioterapeuters Forbund, telefon 22 93 30 50
Hest og Helse, telefon 61 16 55 38

Dersom du ønsker ytterligere informasjon kan du henvende deg til oss, og fortell oss gjerne også om steder som starter opp med ridetilbud for funksjonshemmede.