Det du bør vite om trenerlisensen

Hvorfor innføre trenerlisens når den ikke sier noe om hestefaglig kvalifikasjon? Blir man trener bare ved å løse lisens? Hva gir det meg som trener å ha løst lisens – hva betyr trenerlisensen for klubb, utøver eller foresatt?

Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Norges Rytterforbund har tidlige i år innført trenerlisens. Målet er å heve kompetansen, synliggjøre gode trenere og knytte de som har en trenerrolle nærmere den organiserte idretten. Det handler om hestevelferd, kompetanse og trygghet.

Hva trenerlisensen omfatter

For å løse trenerlisensen, må man ta e-kurset Trenerattesten, et kurs som er utviklet av Norges idrettsforbund (NIF). Trenerattesten er obligatorisk for alle i norsk idrett, uavhengig av tidligere autorisasjoner og kvalifikasjoner. I tillegg omfatter lisensordningen krav om at man kan fremvise politiattest og at man er medlem i en klubb.

NRYFs trenerlisens koster kr 450 per år som er selvkost. Det vil si at summen dekker omkostningene ved ordningen samt premien for ansvarsforsikringen som følger med lisensen og gir ingen inntekter utover dette.

Et av elementene i NRYFs trenerlisens er at man må ta e-kurset Trenerattesten, et kurs som er utviklet av Norges idrettsforbund. (Foto: NRYF)

Derfor heter det «Trenerlisens»

For å løse NRYFs trenerlisens stilles det ingen krav om noen dokumentert kompetanse innen hestesporten. For mange kan dette virke underlig, for nettopp kompetanse på hest er jo helt sentralt for å kunne være en god trener. Det er imidlertid flere grunner til at begrepet «trenerlisens» er valgt.

De fleste av oss kaller den personen som står på bakken og instruerer for «trener», uavhengig av om denne personen har formell kompetanse eller ikke. Denne personen ser gjerne også på seg selv som «trener».

Tittelen «trener» er ikke en beskyttet tittel. Hvem som helst kan kalle seg trener, enten man har en gedigen utdannelse, masse erfaring eller om man knapt har tatt en eneste ridetime selv.

For at lisensen skal omfatte alle som tar på seg en trenerrolle, er det derfor naturlig å kalle den for «trenerlisens».

Det er viktig at lisensen omfatter alle som tar på seg en trenerrolle. (Foto: NRYF)

Hvorfor ikke stille kompetansekrav med en gang?

Men hvorfor ikke stille krav om hestefaglig kompetanse med én gang, når man først innfører noe man kaller «trenerlisens»?

Det er mange som i dag har en trenerrolle uten å ha noen formell kompetanse og som gjør en meget god jobb. I tillegg har vi trenere som har en autorisasjon eller utdanning fra inn- eller utland.

Å sette konkrete kompetansekrav per i dag vil derfor være utfordrende å gjøre på en hensiktsmessig måte.

Det er mange som i dag har en trenerrolle uten å ha formell kompetanse - og som gjør en meget god jobb basert på kunnskap gjennom erfaring. (Foto: NRYF)

Sporten trenger trenere med god hestefaglig kompetanse

Det er ikke tvil om at trenerne er det viktigste verktøyet for utvikling og kompetanse hos utøverne både når det gjelder hestevelferd og utøvelse av sporten.

Det er gjennom kunnskap vi sammen, på hestens premisser, kan ta sporten inn i fremtiden.

En trenerlisensordning gir mulighet for å skape et fellesskap for trenerne. En lisensordning gjør det lettere for NRYF å nå ut til disse trenerne med de ulike kompetansehevende tiltak som NRYF tilbyr. Fellesskapet vil også gi et nettverk, og et nettverk kan motivere den enkelte til å tilegne seg mer kompetanse.

Trenerne er det viktigste verktøyet for utvikling og kompetanse hos utøverne. (Foto: NRYF)

Trenerlisensen er til for å gi trygghet

At trenerlisensen rommer krav om politiattest og klubbmedlemsskap, er særlig viktig av hensyn til tryggheten for utøveren og foresatte.

Alle med oppgaver innen idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest. Dette kreves for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten.

I møte med en ny trener, er det viktig å sikre at denne har tilhørighet til en klubb i form av et medlemsskap. Da har denne fremvist politiattest, og medlemsskapet innebærer også at treneren omfattes av de idrettslige reglene.

Personer som har løst NRYFs trenerlisens, er søkbare på nryfystevne.no. Dermed kan man enkelt sjekke at denne både har politiattest og er medlem i en klubb.

Personer som har løst NRYFs trenerlisens, er søkbare på nryfystevne.no


Gunstig ansvarsforsikring

Ulykker under trening kan få store konsekvenser for en person i en trenerrolle dersom denne anses som ansvarlig i situasjonen. At man har en ansvarsforsikring, gir treneren en trygghet i hverdagen.

NRYFs trenerlisens inkluderer en ansvarsforsikring med ramme opptil 10 millioner kroner. Vilkårene for forsikringen er forhandlet frem av Norges Rytterforbund for trenere som løser lisens.

NRYFs trenerlisens inkluderer en ansvarsforsikring med ramme opptil 10 millioner kroner. (Foto: NRYF)

Krav om trenerlisens for klubbtrenere

Trenerlisensordningen er i utgangspunktet frivillig, og oppfordringen er at utøver og foresatte skal etterspørre slik lisens hos sin trener, i likhet med hva man forsikrer seg om i forhold til trenerens kompetanse.

NRYFs forbundsstyre har imidlertid vedtatt at samtlige klubbtrenere skal ha løst lisens innen 31. mai 2023.
NIFs definisjon på klubbtrener gjelder også innen ryttersporten. Man defineres som klubbtrener dersom man i løpet av et år er trener ved fire eller flere treff (treninger).

Klubbene registrerer lisensen når politiattest og trenerattest er fremvist, deretter løses lisensen av treneren ved å betale via MinIdrett (som for rytterlisens).

Du finner mer informasjon om trenerlisensen på rytter.no

Klubbtrenere skal ha løst trenerlisens innen 31. mai 2023. (Foto: NRYF)