Bytte av representasjonsklubb

For sportslig representasjon kan overgang til en annen klubb kun skje i et overgangsvindu fra og med 1. november det ene året til og med 28. (29.) februar året etter. Ønsker man å bytte representasjonsklubb ellers i året, må man søke – og det kreves en tungtveiende grunn.

hest / Norges Rytterforbund
Hva gjør du når du ønsker å bytte representasjonsklubb? (Foto: Pxel_photographer/Pixabay)
av
Ekstern part

Av Torunn Knævelsrud, leder TKr

Reglene om bytte av representasjonsklubb finner du i KRI § 140.3. I overgangsvinduet fra 1. november det ene året til 28. (29. februar) kan rytteren fritt bytte fra å representere én klubb til en annen i konkurranser, uten noen spesiell grunn. Tidligere måtte skiftet skje per 1. januar. Dette ble endret i 2020 for å gjøre det enklere for rytterne å skifte klubb på en tid av året der det er mindre stevneaktivitet, og for å gi mindre administrativt arbeid for NRYFs administrasjon og TKr (Teknisk Komité reglement, som blant annet er NRYFs organ for behandling av dispensasjonssøknader.)

I den perioden overgangsvinduet er åpent, gjør du overgangen digitalt i Minidrett, og du finner en «oppskrift» på hvordan her.

To viktige unntak

Barn til og med 12 år kan melde overgang til ny klubb når som helst på året, uten noen spesiell grunn.

Rytter som ikke har hatt aktiv rytterlisens de to foregående kalenderårene, kan også melde overgang til en annen klubb når som helst på året.

hest / Norges Rytterforbund
Det er to unntak fra hovedregelen om at bytte av representasjonsklubb i stor grad er begrenset til overgangsvinduet – det gjelder ryttere til og med 12 år og ryttere som ikke har hatt aktiv rytterlisens de to foregående kalenderårene. (Foto: Pixabear/Pixabay)

Det kommer inn mange søknader

Til tross for at overgangsvinduet er åpent lenge, kommer det stadig inn søknader om bytte av representasjonsklubb resten av året. De vanligste begrunnelsene er at man ikke var klar over tidsfristene, at man heller vil ri for en annen klubb på grunn av venner, miljø eller treningsforhold, at man vil ri for en annen trener, og at en annen klubb gir bedre muligheter for å få ri på lag. Noen få ganger er det snakk om forhold som gjelder mobbing og lignende.

hest / Norges Rytterforbund
Overgangsvinduet for bytte av representasjonsklubb er åpent fra 1. november det ene året til 28. (29.) februar året etter. (Illustrasjon: Pixabay)

Bakgrunnen for regelen

Bakgrunnen for regelen om bytte av representasjonsklubb er at man i konkurransesammenheng ikke representerer bare seg selv, men også den klubben man rir for. Det krever administrasjon i NRYFs systemer og hos klubbene hver gang en rytter bytter representasjonsklubb. Skiftet innebærer ofte også innmelding i ny klubb og utmelding av den gamle, med de forpliktelser det innebærer blant annet for betaling av medlemsavgift. Klubbene har kanskje støtteordninger til treninger, opplegg for laguttak og andre tiltak for å ivareta sine konkurranseryttere. Det er derfor ikke hensiktsmessig eller ønskelig at rytteren hopper fra klubb til klubb gjennom året. Det har særlig betydning i forbindelse med lagkonkurranser og mesterskap. Derfor kan du ikke skifte klubb ved flytting eller søke om dispensasjon senere enn 30 dager før et NM, KM eller HM. Andre idretter har lignende regler.

Bakgrunnen for regelen om bytte av representasjonsklubb er at man i konkurransesammenheng ikke representerer bare seg selv, men også den klubben man rir for. (Foto: NRYF)

Bytte av bosted

Ved bytte av bosted, slik at det ikke lenger er praktisk eller rimelig å måtte representere samme klubb, kan overgangen til en annen klubb skje også utenom overgangsvinduet. I slike tilfeller må det sendes en melding til NRYFs administrasjon som beskriver flyttingen og behovet for klubbskiftet. NRYF vurderer om betingelsene er oppfylt, og kan eventuelt avvise klubbskiftet.

Ved bytte av bosted er det mulighet for at overgangen til en annen klubb skje også utenom overgangsvinduet. (Foto: Karolina Grabowska/Pexels)

Tungtveiende grunn er nødvendig

Reglementet sier klart «Dersom det foreligger andre tungtveiende grunner (enn bytte av bosted), kan NRYF gi dispensasjon fra tidspunktet for overgang. Treningstilbud, muligheter for å ri på klubblag o.l. regnes ikke som tungtveiende grunn

Reglene om klubbskifte er alltid blitt håndhevet strengt, og svært få av søknadene blir innvilget. Hva som er tungtveiende grunn, må TKr vurdere i hvert enkelt tilfelle. Men det vanligste har vært forhold i klubben som gir rytteren et uholdbart miljø, særlig hvis det gjelder mindreårige ryttere. Selv om TKr ikke trenger alle detaljer i en slik sak, må vi få en god begrunnelse. TKr har taushetsplikt om personlige opplysninger.

Hvis du vil søke om dispensasjon fra denne eller andre regler i KR, er det viktig at du først leser regelen du søker om dispensasjon fra nøye, leser bestemmelsen i KR I Tillegg 6 om dispensasjon, gir en grundig forklaring på behovet for dispensasjon og legger ved god dokumentasjon. Du kan ikke vente å få svar raskere enn innen 2-3 uker, og du kan ikke regne med å få dispensasjoner som regelverket ikke åpner for.

Foto: NRYF

Relaterte artikler