- Vegdirektoratet ønsker innspill

Hva er de viktigste utfordringene innen temaet «hest i trafikken» og med hvilke mulige tiltak kan man møte disse utfordringene? Slik lyder ordlyden i arbeidsoppgaven Vegdirektoratet nå jobber med for Samferdselsdepartementet. Før Vegdirektoratet sender inn endelig rapport, har Vegdirektoratet nå bedt eksterne om innspill, blant annet om forslag rundt bruk av gang- og sykkelveier og eventuell aldersgrense for å ferdes med hest i trafikken.

På oppdrag av Samferdselsdepartementet jobber Vegdirektoratet med en rapport med temaet "Hest i trafikken". Vegdirektoratet nå bedt eksterne om innspill, blant annet om forslag rundt bruk av gang- og sykkelveier og eventuell aldersgrense for å ferdes med hest i trafikken.
av
Rebecca Ballestad-Mender

Vegdirektoratet fastslår at de store endringene i trafikkbildet gjør at det er nødvendig å vurdere hestens plass i trafikken og om det eventuelt er behov for nye regler på området. En intern arbeidsgruppe i Statens vegvesen er nå på oppgaven, og i sitt arbeid har de tatt med seg utfordringer hentet fra en tidligere arbeidsgruppe og fra rapporten «Hest i trafikk» som NORD universitet publiserte relativt nylig.

Vegdirektoratet har bedt ulike instanser, deriblant Norges Rytterforbund, om innspill og tilbakemeldinger på følgende forslag:

- om det det på enkelte gang- og sykkelveier bør åpnes for at det også skal være tillatt for ridende.

- om det bør innføres krav til aldersgrense på 16 år (jfr. aldersgrense for å kjøre moped alene i trafikken) for å ri eller kjøre med hest i trafikken.

- om det bør settes krav til opplæring før en kan ferdes med hest i trafikk og hvordan en slik opplæring eventuelt skal foregå og dokumenteres.

- Vegdirektoratet mener at dagens regler om skilting med trafikkskiltet 155 Ridende er hensiktsmessig og foreslår å ikke endre bruken av dette.

- Vegdirektoratet ber om tilbakemelding på om det er vanlig å benytte reflekser og farger ved kjøring med hest, om de fleste vogner har refleks og lys.
Hvis dette ikke er vanlig, ber Vegdirektoratet om tilbakemelding på om det vil bedre trafikksikkerheten dersom en eksplisitt krever reflekser og sterke farger på hest og rytter og vogn utover de alminnelige kravene til synlighet som allerede ligger i vegtrafikkloven §§ 3 og 13.

-Om det bør innføres påbud om bruk av hjelm (ettersom barn ikke kan straffes, fastslår Vegdirektoratet at det bør vurderes om et påbud uten konsekvenser er den beste måten å sikre bruk av hjelm).
Under dette punkt uttales det også at Statens vegvesen vurderer at kunnskapsbygging og holdningskampanjer kan være et godt virkemiddel for å endre atferd i målgruppen, og det bes om tilbakemelding også på dette.

Et svært viktig tema

-Vi har mottatt denne henvendelsen fra Vegdirektoratet og jobber med temaet og de spørsmål vi har blitt bedt om å komme med innspill på, sier seniorrådgiver i Norges Rytterforbund, Kjell Myhre. – Dette er et svært viktig tema og det opptar også mange. Det er svært viktig å belyse og diskutere alle mulige tiltak og forslag godt, og det er svært positivt at Vegdirektoratet følger opp denne oppgaven.

Kjell legger til: - Når det gjelder hjelmpåbud, så foreligger det jo allerede et påbud om dette ved alle aktiviteter og arrangement innenfor NRYF, og vår klare oppfordring til alle er å bestandig bruke hjelm også innen aktiviteter som ikke er i regi av forbundet eller rideklubber. Når det gjelder kunnskapsbygging er dette med hest i trafikken et av temaene som det gis opplæring i innenfor Grønt kort.