Skjebnetid for Grenland Ryttersportsklubb

Konkurrerer du i sprang eller dressur er sannsynligheten stor for at du en eller flere ganger har vært på et stevne på Vallermyrene leir hos Grenland Ryttersportsklubb. Klubben hører til i kategorien «svært flittig stevnearrangør» og har gjennom sine 20 år på Vallermyrene fått en helt sentral betydning for norsk ryttersport. I flere år har det imidlertid vært usikkerhet rundt hva som skal skje med anlegget de leier, og nå står klubben overfor det de mener vil avgjøre klubbens fremtid.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Foto: NRYF

Årlig arrangerer Grenland Ryttersportsklubb (GRSK) tett oppunder 30 stevner, fra laveste nivå til elitestevner. Rundt 6000 ekvipasjer er årlig i ilden på Vallermyrene, og opptil 1000 mennesker er innom i løpet av en stevnehelg. Dugnadsinnsatsen bak dette er formidabel – og med frivilligheten som grunnlag har klubben bygget opp store verdier på anlegget som eies av det kommunale selskapet Porsgrunn Utvikling.

Nå har grunneier fattet et styrevedtak som Grenland Ryttersportsklubb anser å være uforenlig med bærekraftig klubbdrift, de frykter at dette vedtaket i realiteten vil innebære kroken på døren for GRSK og en slutt på stedets sentrale rolle i norsk ryttersport.

Foto: NRYF

Et levende dokument på historiske hendelser

-Vårt ønske er å være en klubb som skaper et godt ridemiljø for ryttere i alle aldre i Grenland, innleder klubbens leder Nina Nesstrand.

Dette har de klart, både for de lokale rytterne og for de med lengre reisevei. «Grenland» og «Vallermyrene» har blitt begrep ensbetydende med «et godt arrangert stevne», et sted man kan reise til i trygg forvissning om at hest og rytter får de beste mulighetene til å konkurrere og til å utvikle seg. Grenland er godt etablert som et svært viktig samlingspunkt for ryttersporten på Østlandet.

Vel fremme på Vallermyrene er det slående hvor godt planlagt og tilrettelagt det er for hestesport. Det er kompakt og har en god logistikk både for hester, mennesker og biler.

Vallermyrene Leir ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig som en transittleir for hester - de faste stallene som brukes under stevner er fra krigens dager. (Foto: Grenland Ryttersportsklubb)

Planleggingen av stedet er en del av norgeshistorien. Vallermyrene ble oppført i 1941 av den tyske okkupasjonsmakten som transittleir for hester. Tyskerne brukte hest, dels til artilleri og dels til anleggsvirksomhet. De bygget staller, ridehus, messe- og forlegningsbygninger, tjoringsbommer og ridebaneområde på Vallermyrene, i tråd med rådende arkitektonisk stil i Tyskland på den tiden. Flere av bygningene er fredet, og flere av dem er vernet.

Slike anlegg ble oppført flere steder i Norge under krigen, men disse er i liten grad tatt vare på. Det betyr at miljøet på Vallermyrene har en sjeldenhetsverdi. Samtidig er det et pulserende, levende dokument på historien idet det er flittig i bruk som et idrettsanlegg, innen en idrett som anlegget er bygget for.

Tyskerne oppførte tjoringsbommer til hestene flere steder - i dag er de med på å utgjøre et levende dokument på historien som en del av et moderne idrettsanlegg i flittig bruk. (Foto: NRYF)

I dag handler stedet om rytterglede for alle

Forhistorien til Vallermyrene er dyster og står i sterk kontrast til dagens bruk. I dag handler Vallermyrene om å spre rytterglede, til hobbyrytteren og til den profesjonelle, til barn og til voksne –, helt i tråd med Norges Rytterforbunds visjon «Rytterglede for alle».

Det å skape et godt ridemiljø for alle er en drivkraft for klubben. Med den dyrtiden vi nå er inne i har dette bare blitt enda mer viktig. Klubben jobber ut fra idrettens mål – de ønsker å gjøre sitt for å gjøre den økonomiske terskelen inn til sporten så lav som mulig.

– Vi ønsker å sørge for at så mange som mulig har råd til å drive med hest og starte stevner, sier klubbleder Nina.

Grenland Ryttersportsklubb ser det på som sin oppgave å være en motvekt til privatisering og kommersialisering av anlegg.

– Dette får vi kun til ved å satse på frivilligheten og dugnadsinnsatsen. Som klubb kan vi klare å gå klar av de krav til overskudd og profitt som er utslagsgivende for kommersielle aktører – fordi vi har frivilligheten, sier Nina.

– Vi ønsker å sørge for at så mange som mulig har råd til å drive med hest og starte stevner, sier klubbleder Nina Nesstrand. Nå er hun bekymret for hvilke muligheter klubben har til å gjøre det i fremtiden. (Foto: Privat)

Et overraskende vedtak

I kommunens reguleringsplan er Vallermyrene leir regulert til et allmennyttig formål og hesterelatert aktivitet. Kommunen kjøpte i sin tid anlegget fra det norske Forsvaret under forutsetning av at det skulle leies ut til en stiftelse som skulle etablere et nasjonalt senter for ridesport. Denne oppgaven har Grenland Ryttersportsklubb tatt på strak arm.

I 2012 ble Vallermyrene overdratt til Porsgrunn Utvikling, blant annet under forutsetning om fortsatt hesteaktivitet.

I lengre tid har det vært signaler om at Porsgrunn Utvikling ønsker endringer, og de siste tre årene har det vært forhandlinger mellom dem og Grenland Ryttersportsklubb. Klubben har fremført et ønske om å kjøpe hele anlegget for en pris som reflekterer de heftelser som følger med stedet i form av spillemidler brukt til utvikling av anlegget, eventuelt forhandle frem en løsning der klubben får erverve en stor nok del av anlegget som er nødvendig for en bærekraftig klubbdrift.

-Nylig fikk vi beskjed om at styret i Porsgrunn Utvikling har vedtatt at de ønsker å dele anlegget inn i en øvre og nedre del, der vi får kjøpe øvre del mens de skal videreutvikle nedre del. Vi ikke ha hele anlegget, men vi trenger også store deler av nedre del for at det ikke skal bli kroken på døra for oss, sier Nina.

Klubben har fremført et ønske om å kjøpe hele anlegget for en pris som reflekterer de heftelser som følger med stedet i form av spillemidler brukt til utvikling av anlegget, eventuelt forhandle frem en løsning der klubben får erverve en stor nok del av anlegget som er nødvendig for en bærekraftig klubbdrift. (Foto: Grenland Ryttersportsklubb)

Vanskeliggjør videre drift

- Den delingen som er forelagt oss, gjør det svært vanskelig for oss å drifte anlegget, forklarer hun. - Vi vil riktignok slippe ansvaret for det fredede messebygget, men vi mister også muligheten vi nå har til overnatting og vi mister veldig mye parkeringsplass. Slik delingen er skissert, går også muligheten til å ha kjøreruten rundt anlegget tapt. Uten den veien blir det kaos, vi kan ikke ha trafikk ut og inn samme vei, sier Nina.

I vedtaket skisseres det at klubben skal få benytte noe av nedre del til parkering i forbindelse med stevner. – Men det vil ikke være nok, og vi er i sterk tvil om hvor god løsning det er å kombinere parkering av hestebiler som folk bor i og ikke minst hester som bæsjer rundt omkring med ulike næringsbedrifter, eventuelt boliger. Det hadde kanskje fungert hvis stevnene kun gikk i helgene. Men i realiteten starter mange stevner allerede torsdag, og deltagerne kommer gjerne onsdag eller tirsdag.

I øvre del inngår det et areal der det i dag er paddocker. – Grunnen her består av myrjord og det vil kreve store investeringer og innsats for å gjøre dette området brukbart til parkering eller brakkerigg for overnatting. I tillegg ville vi da miste paddockene. Vårt ønske på sikt er å leie ut stallplasser og drifte det som et ridesenter, sørge for et levende miljø hver dag, slik vi gjorde tidligere. Da trenger vi de paddockene, sier Nina.

Delingen klubben er forelagt innebærer at klubben ikke får ervervet det røde messebygget nedenfor oppvarmingsbanen, veien foran denne og parkeringsarealet bak. - Denne delingen frykter vi vil gjøre det vanskelig for oss å opprettholde en bærekraftig drift, sier klubbleder Nina Nesstrand. (Foto: NRYF)

Føler at fremtiden er usikker

Det gjenstår nærmere forhandlinger mellom Porsgrunn Utvikling og Grenland Ryttersportsklubb, men Nina kjenner på en sterk uro.
- Mister vi den foreslåtte nedre delen, mister vi muligheten til å videreutvikle oss – og vi mister så mye av infrastrukturen at vi ikke vil klare å arrangere stevner i det omfang vi gjør nå. I forhold til de forpliktelser og utgifter som følger med driften av stedet og den foreslåtte kjøpesum, så blir realiteten i dette at hele vårt eksistensgrunnlag forsvinner. Da vil også det som er lagt ned av verdier her, både i form av kommunale midler, private midler, spillemidler og de vi har skapt gjennom dugnad vil gå tapt. Ingen annen klubb i området er rustet til å ta over den oppgaven vi har, og det er helt umulig økonomisk å bygge opp noe tilsvarende for oss fra bunnen av et annet sted. Derfor føler vi nå på at vår fremtid er usikker, og det er en vond følelse. Vi ønsker så sterkt å kunne fortsette å yte vårt for sporten og for alle som er så glade i den. Vi vet hva hesten betyr for store og små, hvor mye helse det er i denne idretten – vi ønsker å fortsette med vår innsats for bredden og for toppen.

Prosessen har vært langvarig, og det sliter ekstra på når kreftene som brynes er frivillige krefter.
-Vi trenger å komme til en snarlig løsning. Denne prosessen har tatt så lang tid, det skaper usikkerhet hos oss og gjør det vanskeligere for oss å motivere til frivillig innsats, fastslår klubblederen.

Adskillige dugnadstimer går med til klubbens stevneaktivite og til å drifte og utvikle anlegget. Klubben imøtekommer en snarlig løsning for anlegget. -Den langvarige prosessen skaper usikkerhet og gjør det vanskeligere for oss å motivere til frivillig innsats, sier klubblederen. (Foto: Grenland Ryttersportsklubb)

Sporten trenger de gode, funksjonelle anleggene

Stevnekalenderen sier klart fra at Grenland Ryttersportsklubb er en av Norges Rytterforbunds desidert største stevnearrangør innen sprang- og dressur. Det ene stevnet avløser det andre.

Ikke bare er klubben og anlegget et viktig samlingspunkt for ryttersporten på Østlandet; aktiviteten her gir også ringvirkninger for det lokale næringslivet. Driften av stedet innebærer et behov for varer og tjenester i den løpende driften, i tillegg kommer de behov som melder seg i forbindelse med oppgraderinger. Når det arrangeres stevner på Vallermyrene, handles det inn engrosvarer av klubben, og de tilreisende benytter seg av lokale tjenester gjennom hotellovernatting, restaurantbesøk og generell varehandel. Med all aktiviteten på Vallermyrene har Grenland Ryttersportsklubb bidratt sterkt til at det i nærområdet har vokst frem et stort og satsende ryttersportsmiljø, og det er blitt etablert adskillige stallmiljøer rundt omkring. Driften av disse bidrar også til lokal handel og sysselsetting.

-Rytterforbundets visjon er «Rytterglede for alle», det vil si en mulighet for alle til å bli kjent med og delta i aktivitet med hest og satse på sportslig utvikling. Til det trengs det gode og funksjonelle hestesportsanlegg, sier president i Norges Rytterforbund Tore Sannum. – Et anlegg som Vallermyrene er tilrettelagt for flere av ryttersportens grener og favner alle nivå, dette er et anlegg som bidrar til økt aktivitet og større bredde. Norges Rytterforbund er svært opptatt av at Grenland Ryttersportsklubb skal kunne videreføre og utvikle sin klubbaktivitet på Vallermyrene og vil støtte opp om aktiviteten ved fortsatt å tildele nasjonale stevner.

Presidenten understreker viktigheten av klubben og deres virksomhet på Vallermyrene:
-Det er ingen tvil om at dersom Grenland Ryttersportsklubb ikke lenger kan ha Vallermyrene som sitt tilholdssted, så vil det sette ryttersporten i denne regionen mange år tilbake. Det vil også kunne få negative konsekvenser for det lokale næringsliv. For sporten er det svært viktig at klubben og Vallermyrene får bestå som det gode rideanlegget det er i dag.

Tiden som kommer vil avgjøre klubbens fremtid, og om vi fremover vil kunne ha Grenland som reisemål når hesten er flettet og de hvite ridebuksene er på.

-Vi vil gjøre hva vi kan for å få dette til, og vi håper at vi har heste-Norge i ryggen i dette. Vi vet at vi gjør en stor og viktig jobb, og vi ønsker så inderlig å kunne få fortsette å gjøre det også, sier Nina.

Vi vet at vi gjør en stor og viktig jobb, og vi ønsker så inderlig å kunne få fortsette å gjøre det også, sier Nina Nesstrand. (Foto: Grenland Ryttersportsklubb)