Morgendagens ryttersport ligger i våre hender

Hvordan kan vi sikre at vi har en ryttersport i fremtiden – en ryttersport som er rettferdig, inkluderende og som sikrer god hestevelferd? Og hvilke temaer må vi løfte, og hvilke spørsmål må vi stille for å få de svar vi trenger? En arbeidsgruppe i Norges Rytterforbund har i år jobbet med disse spørsmålene. Det har resultert i en åpen spørreundersøkelse hvor alle som har et engasjement for sporten kan gi sine innspill. - Vi har et felles ansvar for å bygge det fundamentet som må til for å bære en ryttersport også i morgen, sier Tore Sannum, president i Norges Rytterforbund, som håper at mange nå benytter muligheten til å gi innspill.

President i NRYF Tore Sannum oppfordrer sammen med generalsekretær Beate Heieren Hundhammer og forbundsstyremedlemmer Marianne Skille og Emil Flam alle i sporten til å besvare undersøkelsen. (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Vi lever i en verden der ting er i hurtig endring, noen kan vi forutse mens andre kommer overraskende. Disse endringene påvirker også ryttersporten. Ryttersporten må tilpasse seg det samfunnet vi lever i, og aller helst være i forkant slik at vi selv styrer endringene. Vi må rett og slett sette oss i førersetet for utviklingen av sporten og ikke overlate det til andre.

Gå direkte til undersøkelsen her

Alle som vil kan svare på undersøkelsen, samtidig som klubber, kretser, utvalg og komiteer blir særskilt bedt om å svare.


Oppdraget er å sikre sportens fremtid – og gjøre den større og bedre

Det er mange ulike forhold som påvirker sporten, nå og i fremtiden.

-Forventninger til dyrevelferd og miljøforvaltning vil trolig bidra til store endringer i sporten i forhold til slik vi kjenner den i dag. Økt rekruttering er også avgjørende for sportens fremtid, og vil blant annet kreve flere og mer varierte lavterskeltilbud. Også diskusjoner i vår internasjonale og europeiske organisasjoner, FEI og EEF, varsler nødvendigheten av endringer. Det må jobbes på flere plan, både internasjonalt og innen hvert nasjonale forbund, fortsetter Sannum.

Arbeidsgruppen som har jobbet med temaet «Morgendagens ryttersport» har bestått av Marianne Skille og Emil Flam fra forbundsstyret, og sportssjef Nina Johnsen og seniorrådgiver Kjell Myhre, samt kommunikasjonsrådgiver Rebecca Ballestad-Mender fra administrasjonen.

-Vi ønsker at alle innen sporten skal få mulighet til å komme med innspill til hvordan de utfordringene vi kommer til å møte skal løses slik at vi både sikrer en hestesport for fremtiden, og at sporten skal vokse seg større og bedre enn hva den er i dag, sier Marianne Skille, leder av arbeidsgruppen.

Hvordan kan vi sikre at vi har en ryttersport i fremtiden – en ryttersport som er rettferdig, inkluderende og som sikrer god hestevelferd? Og hvilke temaer må vi løfte, og hvilke spørsmål må vi stille for å få svar vi trenger? (Foto: NRYF)

Ryttersportens fremtid og aksept henger på tre faktorer

Det å involvere fagpersoner og folk innen sporten har stått sentralt i gruppens arbeid.

– Vi har snakket med offentlige instanser som Mattilsynet og forskningsmiljøet ved NMBU, vi har snakket med veterinær, trenere, ryttere, klubber, kretser, komiteer, utvalg og rideskoler. Gjennom intervjuer og samtaler sammen med rapporten «Økonomi og bærekraftighet i stevnesammenheng» som ble utarbeidet i 2021, har vi fått et grunnlag for å definere rammevilkårene for sporten. Dette er mer enn bare lover og regler; det er også hvordan samfunnet oppfatter sporten, hvordan vi med hesten deltar i idrett, det er hestevelferd og dyrevelferd, det er miljøspørsmål, det er økonomi og det er idrettspolitiske føringer. Ut fra dette har vi utformet spørsmål som vi ønsker å rette til alle med et engasjement for sporten, sier Skille og understreker:

– I vårt arbeid peker vi på flere utfordringer hestesporten står foran, men det er tre kjerneområder som peker seg ut som det norsk ryttersports fremtid og aksept står og faller på: Hestevelferd, kompetanse og frivillighet.

Norsk ryttersports fremtid og aksept står og faller på tre kjerneområder: Hestevelferd, kompetanse og frivillighet. (Foto: NRYF)

En omfattende spørreundersøkelse

Det er en omfattende spørreundersøkelse som legges ut. – Her handler det om alt fra hvordan og hvem som skal definere hva som er god hestevelferd, til hvordan vi kan utvikle konsepter som fanger opp barna bedre. Vi spør om dagens stevnestruktur, om Grønt kort ordningen, om steward-ordningen, om vi bør ha en stevnefri periode – vi spør rett og slett om mye, sier Skille.

- Det er ikke gjort i en håndvending å besvare denne undersøkelsen, men det er sportens fremtid det handler om, en sport vi er så glade i – dette må vi alle sammen bruke tid på.

Åpen innspillsrunde

Spørreundersøkelsen retter seg mot alle med et engasjement for sporten.

– Vi ønsker en åpen innspillshøring, det er viktig at alle får mulighet til å komme med sine innspill – og det er viktig at alle bruker denne muligheten, fastslår rytterpresidenten om spørreundersøkelsen.

Alle som vil kan svare på undersøkelsen, samtidig som klubber, kretser, utvalg og komiteer blir særskilt bedt om å svare.

-Det er viktig at alle får mulighet til å komme med sine innspill - og det er viktig at alle bruker denne muligheten, sier Tore Sannum om spørreundersøkelsen. (Foto: NRYF)

Et viktig grunnlag for veien videre

Svarene som kommer inn, vil være et viktig grunnlag for veien videre. – Denne innspillshøringen vil gi grunnlag for hvilke tiltak og grep som Norges Rytterforbund må vurdere, og den vil være innspill til nytt Rytterpolitisk dokument som det nå jobbes med for perioden 2023-2027, sier Sannum.

- Det er et stort og svært viktig arbeid som denne arbeidsgruppen har gjort, kanskje det viktigste i min periode som president så langt. Jeg oppfordrer sterkt alle i sporten til å bidra i det videre arbeidet ved å ta seg tid til å besvare spørsmålene, for det er helt klart at ryttersportens fremtid, den ligger i våre hender.

Det vil være mulig å besvare undersøkelsen frem til 8. desember 2022.

Du finner undersøkelsen her

Svarene som undersøkelsen gir, vil være viktig grunnlag for veien videre. (Foto: NRYF)