I tanker om å bytte klubb?

Går du i tanker om å skifte representasjonsklubb, har du muligheten nå og frem til og med 28. februar. Nå er vinduet åpent – om du vil bruke det. Ellers gjennom året kreves det tungtveiende grunner for at det skal gis fritak fra tidspunktet for overgang. Men hvorfor kan man ikke bytte klubb fritt, når som helst? Og hva er «tungtveiende grunner»?

av
Torunn Knævelsrud
KLUBBYTTE: I løpet av perioden frem til og med 28. februar kan du fritt bytte representasjonsklubb. (Illustrasjonsfoto: NRYF)

Reglene om skifte av representasjonsklubb finner du i KRI § 130.3. I fjor ble reglene lempet på, slik at det er et «overgangsvindu» f.o.m 1. november det ene året t.o.m. 28. (29.) februar året etter. I dette vinduet kan rytteren fritt skifte fra å representere én klubb til en annen i konkurranser, uten noen spesiell grunn. Tidligere måtte skiftet skje per 1. januar. Endringen ble gjort for å gjøre det enklere for rytterne å skifte klubb på en tid av året der det er mindre stevneaktivitet, og for å gi mindre administrativt arbeid for NRYFs administrasjon og TKr.

Flere søknader enn før

Overraskende nok har vi i år hatt langt flere søknader om klubbskifte utenom overgangsvinduet enn før endringen kom. De vanligste begrunnelsene er at man ikke var klar over tidsfristene, at man heller vil ri for en annen klubb på grunn av venner, miljø eller treningsforhold, at man vil ri for en annen trener, og at en annen klubb gir bedre muligheter for å få ri på lag. Noen få ganger er det snakk om forhold som gjelder mobbing og lignende.

OVERGANGSVINDU: Reglene om "overgangsvindu" ble endret i fjor. (Illustrasjonsfoto: NRYF)

Bakgrunnen for regelen

Bakgrunnen for regelen om skifte av representasjonsklubb er at man i konkurransesammenheng ikke representerer bare seg selv, men også den klubben man rir for. Det krever administrasjon i NRYFs systemer og hos klubbene hver gang en rytter bytter representasjonsklubb. Skiftet innebærer ofte også innmelding i ny klubb og utmelding av den gamle, med de forpliktelser det innebærer bl.a. for betaling av medlemsavgift. Klubbene har kanskje støtteordninger til treninger, opplegg for laguttak og andre tiltak for å ivareta sine konkurranseryttere. Det er derfor ikke hensiktsmessig eller ønskelig at rytteren hopper fra klubb til klubb gjennom året. Det har særlig betydning i forbindelse med lagkonkurranser og mesterskap. Derfor kan man ikke skifte klubb ved flytting eller søke om dispensasjon senere enn 30 dager før et NM, KM eller HM. Andre idretter har lignende regler.

Bakgrunnen for regelen om skifte av representasjonsklubb er at man i konkurransesammenheng ikke representerer bare seg selv, men også den klubben man rir for. (Foto: NRYF)

Bytte av bosted

Ved bytte av bosted, slik at det ikke lenger er praktisk eller rimelig å måtte representere samme klubb, kan overgangen til en annen klubb skje også utenom overgangsvinduet. I slike tilfeller må det sendes en melding til NRYFs administrasjon som beskriver flyttingen og behovet for klubbskiftet. NRYF vurderer om betingelsene er oppfylt, og kan eventuelt avvise klubbskiftet.

Tungtveiende grunn er nødvendig

Reglementet sier klart (samme tekst som før): «Dersom det foreligger andre tungtveiende grunner (enn bytte av bosted), kan NRYF gi dispensasjon fra tidspunktet for overgang. Treningstilbud, muligheter for å ri på klubblag o.l. regnes ikke som tungtveiende grunn

Reglene om klubbskifte er alltid blitt håndhevet strengt. Med det nye overgangsvinduet er det blitt enda mindre grunn til å gi dispensasjon. Svært få av søknadene blir derfor innvilget. Hva som er tungtveiende grunn, må TKr vurdere i hvert enkelt tilfelle. Men det vanligste har vært forhold i klubben som gir rytteren et uholdbart miljø, særlig hvis det gjelder mindreårige ryttere. Selv om TKr ikke trenger alle detaljer i en slik sak, må vi få en god begrunnelse. TKr har taushetsplikt om personlige opplysninger.

Det er viktig at enhver som søker om dispensasjon fra denne eller andre regler i KR, først leser regelen de søker om dispensasjon fra nøye, leser bestemmelsen i KR I Tillegg 6 om dispensasjon, gir en grundig forklaring på behovet for dispensasjon og legger ved god dokumentasjon. Man kan ikke vente å få svar raskere enn innen 2-3 uker, og man kan ikke vente å få dispensasjoner som regelverket ikke åpner for.

Artikkelen har tidligere stått i Hestesport under spalten "Reglementshjørnet".