Ferske endringer i Forbuds-og karenstidslisten

Hvert årsskifte bringer som regel med seg endringer i DNTs Forbuds- og karenstidsliste. Denne listen gjelder den nasjonale ryttersporten i Norge. Nå er den reviderte listen klar – og her er de viktigste endringene.

av
Rebecca Ballestad-Mender
DNTs reviderte Forbuds- og karenstidsliste er nå klar. (Foto: NRYF)

Nå er revisjonen av DNTs Forbuds- og karenstidsliste ferdigstilt. Den reviderte listen er gjeldende fra og med 1. januar 2022.

Viktige presiseringer

Det er DNTs avdeling for hestevelferd og dopingkontroll som har oppgaven med å utarbeide karenstidslistene. De oppgir at følgende presiseringer er viktige å merke seg i den ferske revisjonen:

I introduksjonen (side 1) er regelverket for valg av legemidler til hest presisert. Valg av legemidler til veterinært bruk reguleres av Forskrift om bruk av legemidler til dyr, § 4 og ny Legemiddelforordning som trer i kraft i 2022. Veterinærer skal velge legemiddel som er godkjent til dyreart og indikasjon som førstevalg. Dersom slike legemidler ikke finnes, kan man velge legemiddel som er godkjent til mennesker eller til hest med annen indikasjon, eller andre dyrearter. Dersom ikke slike legemidler finnes, kan veterinæren rekvirere et apotekfremstilt legemiddel.

Avd. for hestevelferd har sett at det er en betydelig, og trolig økende, bruk av DMSO til behandling av hest i Norge (vanlig årsak til bruk er for å dempe betennelser og hevelser, red.anm). DMSO finnes ikke markedsført som legemiddel til hest eller andre dyrearter, og etter det DNT kjenner til har det i lenger tid heller ikke vært mulig å få dette fremstilt på produksjonsapotek i Norge.

Bruk av DMSO som er beregnet til teknisk bruk innebærer selvsagt en økt risiko ettersom slike produkter ikke har den kvalitet og renhet som medisinske produkter har, og er derfor ikke tillatt å benytte til behandling av dyr. Dersom det er inflammasjonstilstander som er årsak til bruk av DMSO til hest, henviser vi til regelverket for valg av legemidler til dyr, som er beskrevet over. Det skal da brukes legemidler som er markedsført til dyreart og etter indikasjon (dvs. antiinflammatorisk indikasjon), alternativt brukes legemiddel markedsført til humant bruk eller til en annen dyreart.

Vi minner også om at bruk av alle substanser som påføres eller injiseres med det formål å øke blodsirkulasjon og inflammasjon i hud og underliggende vev er forbudt dersom dette påfører hesten ubehag, smerter eller hudskade. Hester som har blitt påført skader i hud og/eller underliggende vev etter slike behandlinger («blistring») kan ilegges minimum ett års startforbud jfr. del C av DNTs forbuds- og karenstidsliste.

Veterinærer skal velge legemiddel som er godkjent til dyreart og indikasjon som førstevalg. (Foto: NRYF)
Det norske travselskaps avdeling for hestevelferd forteller at de har sett at det er en betydelig, og trolig økende, bruk av DMSO til behandling av hest i Norge. DMSO finnes ikke markedsført som legemiddel til hest eller andre dyrearter, og etter det DNT kjenner til har det i lenger tid heller ikke vært mulig å få dette fremstilt på produksjonsapotek i Norge. (Foto: NRYF)
Blant de reviderte punkter er at det er forbudt å konkurrere med hoppe tidligere enn 180 dager etter følling. (Foto: NRYF)

Andre endringer som er verdt å merke seg er at forbudslisten (side 3) nå er oppdatert og presisert med at stimulerende midler, narkotiske stoffer og cannabinoider er forbudt.

Bruk av stoffer/metoder på forbudslisten er totalforbudt

Enhver utøver må sette seg godt inn i reglementet og forstå hva det betyr at et stoff/metode står på enten karenstidslisten (som også kalles B-listen) og forbudslisten (som også kalles A-listen).

Er stoffet/metoden på forbudslisten, er det totalforbudt å bruke. Enhver bruk av slike stoffer eller metoder er forbundet med et straffeansvar for hestens ansvarlige trener, eier eller annen person omfattet av Antidopingreglementet. Av den grunn er det svært viktig å skille mellom et konkurranseforbud for hesten og karenstider som oppgis for substanser og behandlingsmetoder i karenstidslisten (B-listen).

DNTs Forbuds- og karenstidsliste finner du her.

Kilde: Det norske Travselskap

Enhver utøver må sette seg godt inn i reglementet og forstå hva det betyr at et stoff/metode står på enten karenstidslisten og forbudslisten.