-Vi har kommet langt

For drøyt et år siden ble rapporten «Trygg rytterglede for alle» klar, med forslag til tiltak for å bedre kunnskapen, holdningene og håndteringen av seksuell trakassering og overgrep i ryttersporten. Hvor er vi nå, et år senere? Er tiltak gjennomført? – Vi har kommet langt, noen er kvittert ut, noen er lagt inn i ordinær drift og noe må avklares med Norges idrettsforbund, forteller generalsekretær i Norges Rytterforbund, Beate Heieren Hundhammer.

Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Det handler om å forebygge – og det handler om å håndtere tilfeller som har oppstått. – Rapporten inneholdt 30 forslag til tiltak, fordelt på begge disse sentrale områdene, fortsetter generalsekretæren. - Status nå er at det har blitt jobbet mye, og av de foreslåtte tiltakene er mange kvittert ut. Noen tiltak er ut fra sin natur en kontinuerlig prosess som man derfor ikke kan skrive noen sluttdato på – som for eksempel informasjonstiltak – disse er vi ferd med å lande gode rutiner på i den ordinære driften . Rapporten «Trygg rytterglede for alle» har også forslag til tiltak som innebærer behov for avklaring med Norges idrettsforbund.

Ønsker å spre kunnskap

Kunnskap er nødvendig for å kunne forebygge. Temaet seksuell trakassering og overgrep er nå implementert i eksisterende kursopplegg innen NRYF, som Grønt kort, stewardkurs, dommerkurs og trenerkurs. Ved alle konferanser for teknisk personell er det et tema, og det har også blitt innlemmet i modulkurset i regi av rideskoler.no.

– I tillegg har dette blitt tatt opp ved en rekke ulike samlinger og webinarer i regi av forbundet, forteller generalsekretæren.

Det er viktig at det er lett å finne informasjon om temaet. – Derfor har vi en fast knapp på forsiden av rytter.no som heter «Trygg på trening», hvilket i stor grad tilsvarer den vi hadde fra før. Da NIF kom med sitt varslingssystem for idretten tidligere i sommer opprettet vi en fast knapp for dette også på samme forside – knappen «uønsket adferd. Med denne synligheten ønsker vi gjøre informasjonen så tilgjengelig som mulig, og også oppnå en større bevissthet om temaet i ryttersportsmiljøet.

«Trygg på trening» er lansert

Kurset Trygg på trening, som Redd barna har utviklet i samarbeid med Rytterforbundet, er et sentralt tiltak. – Dette kurset er lansert og informert om ut til klubbene. Private aktører er en del av hverdagen for mange klubber, og klubbene er derfor informert om at det forutsettes at også private aktører inviteres, sier Beate.

Kursingen er i gang, og 12 klubber er i prosessen med å gjennomføre. – Når vi får tilbakemeldinger på gjennomførte kurs, vil vi opprette en side på rytter.no over både klubber og private aktører som har gjennomført, og disse vil også få et synlig bevis på gjennomføringen. Tilsvarende vil gjøres på rideskoler.no for rideskolene.

Årlig sendes det ut en generell standardinformasjon til klubbene om klubbdrift. – Temaet er nå implementert i denne standardinformasjonen, og temaet er også satt som et fast punkt på møter med klubbene, hvor også bevisstgjøring og profesjonalisering i forhold til valg klubber og arrangører tar med hensyn til valg av sponsorer og samarbeidspartnere er et tema.

Trenerrollen

Treneren har en viktig rolle i sporten. – Tiltakene på dette området er informasjon til klubbene hvor viktig det er å kontraktfeste treneravtaler – og at det utformes standard trenerkontrakter som gjøres tilgjengelig både for klubber, privatpersoner og private aktører. Et tredje tiltak er å sikre at temaet seksuell trakassering og overgrep er en del av obligatoriske kurs når systemet for trenerlisens innføres, sier generalsekretæren.

De siste årene har det blitt jobbet for å lage et hensiktsmessig system i forhold til lisensiering av trenere i Norge. Dette arbeidet nærmer seg slutten, og en trenerlisensordning planlegges å være operativ fra januar 2023. – Når trenerlisensen lanseres, vil de tre nevnte tiltakene iverksettes samtidig.

Rapporten Trygg rytterglede for alle

Tydeliggjøring overfor utøvere

Flere tiltak er gjort i forhold til forebygging og utøveren. – KR I § 175 er blitt tydeligere, ved at seksuell trakassering/overgrep er inkludert som et eksempel. I alle utøverkontrakter er nulltoleransen for seksuell trakassering, overgrep, rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering tydeliggjort, og rammene for valg av sponsorer og støttespillere er også gjort tydeligere i disse kontraktene. Det er også i landslagsutøverkontrakten tilføyd et punkt om at det ikke tillates at landslagsutøvere bruker private trenere som er dømt for overgrep eller utestengt etter idrettens regler.

Ønsker en fellesidrettslig prosess i forhold til håndtering av fornærmede

I forhold til håndtering av fornærmede, oppfordret NRYF Norges idrettsforbund om å igangsette et arbeid med å utarbeide en fellesidrettslig standard for ivaretagelse av en person som er utsatt for seksuell trakassering eller overgrep, både før og etter dom.

– NIF har kommet med «Mitt varsel», som dekker en del av dette. Etter sommeren skal vi ha videre diskusjoner for å drøfte de tiltakene som krever innspill og veiledning av NIF, sier Beate.