Klubbdrevne anlegg viktige for en inkluderende idrett til lavere kostnad

Nes rideklubb har i over 20 år drevet det kommunalt eide Nes ridesenter. Nå ønsker kommunen å selge anlegget. – All erfaring tilsier at klubbdrevne anlegg klarer å holde lavere priser for sine brukere enn private. En slik drift er i tråd med de føringer regjeringen og stortinget har gitt om en inkluderende idrett til lavere kostnad. Dette må politikere som får saker om salg av kommunalt eide idrettsanlegg opp på sin agenda ha klart for seg, sier NRYFs generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund
Nes kommune ønsker å selge det klubbdrevne Nes ridesenter. Det får klubben til å frykte for egen eksistens og om de kan opprettholde sine tilbud til barn og unge. (Foto: Nes rideklubb)

-Nes Ridesenter er et idrettsanlegg med en viktig betydning især for nærmiljøet. Hver uke er rundt 200 barn og unge i aktivitet her, vi har mange oppstallører og vi har klubbmedlemmer som reiser til anlegget for å trene, forteller styreleder Lene Ødegård i Nes rideklubb. Et mulig salg av senteret gjør at klubben frykter både for sin egen eksistens og at de skal kunne klare å opprettholde dagens tilbud til barn og unge.

Nes ridesenter ble bygget i 1988 og har siden 1999 vært i Nes kommunes eie. (Foto: Nes rideklubb)

Betyr mye for mange

-Det er flere klubber som har tatt kontakt med NRYF i forbindelse med utfordringer i kommunene vedrørende eierskap og drift av hestesportanlegg. Da bistår vi selvsagt klubben og bidrar i kommunikasjonen med kommunen, innleder generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.
Et klubbdrevet ridesenter har ofte en stor betydning for nærmiljøet på flere måter. Dette gjelder også Nes ridesenter. -Som idrettsarena har senteret betydning for en stor krets med brukere både gjennom de som går på rideskole der, de som er oppstallører og de som deltar i klubbaktiviteter eller i stevner. Ridesenteret har gjennom klubbens drift også positive ringvirkninger for det lokale næringslivet.

Et klubbdrevet ridesenter har ofte en stor betydning for nærmiljøet på flere måter. Dette gjelder også Nes ridesenter som både driver rideskole, oppstalling og arrangerer stevner. (Foto: Åse Berit Jamne)

Sammen med klubben sendte NRYF i midten av februar et brev til Nes kommune, kommunestyret, utvalg for helse, oppvekst og kultur og ungdomsrådet, med kopi til Idrettsrådet. – Norges Rytterforbund er svært opptatt av at Nes rideklubb skal kunne videreføre og utvikle sin klubbaktivitet på Nes ridesenter, sier generalsekretæren.

-Flere klubber har tatt kontakt med NRYF i forbindelse med utfordringer i kommunene vedrørende eierskap og drift av hestesportanlegg. Da bistår vi selvsagt klubben og bidrar i kommunikasjonen med kommunen, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer. (Foto: NRYF)

Privat eier fordyrer idretten

Nes ridesenter i Årnes, som ligger en knapp times kjøring nordover fra Oslo, ble bygget i 1988. Siden 1999 har anlegget vært eid av Nes kommune, mens Nes rideklubb har stått for driften med rideskole, oppstalling og stevnevirksomhet siden 2002. Klubbens rideskole har rundt 100 elever i uken.

I 22 år har Nes rideklubb har stått for driften av Nes ridesenter, med rideskole, oppstalling og stevnevirksomhet.(Foto: Nes rideklubb)

Ifølge kommunedirektøren i Nes kommune er salg å anbefale på bakgrunn av et stort etterslep på vedlikeholdet. Totalt er det estimert et vedlikeholdsbehov til en kostnad av 10,7 millioner kroner. Kommunedirektørens vurderinger er at det er uansvarlig å fortsette eierskapet uten at eiendommen rehabiliteres og anbefaler salg.

Denne anbefalingen har kommet etter at et enstemmig kommunestyre i desember vedtok at kommunen skulle gå i dialog med Nes Rideklubb som leietaker om hvordan man skulle sikre eierskap og drift, både kortsiktig og med tanke på fremtiden.
-Som klubb trenger vi å ha et anlegg for at vi skal kunne gi det tilbudet vi har i dag. Med en eventuell privat eier blir det usikkert om vi vil kunne få noen avtale og mulighet til videre drift, sier Lene Ødegård.

I 2021 kunne Lene Ødegård glede seg over at Nes rideklubb mottok 100 000 kroner gjennom Gjelsten-stipendet. Nå frykter klubblederen for fremtiden. - Vi trenger et anlegg for å kunne gi det tilbudet klubben gir i dag. (Foto: NRYF)

-NRYF og Nes rideklubb har et sterkt ønske om at kommunen viderefører sitt eierskap av anlegget og at man kommer fram til en driftsavtale som er tilfredsstillende for både kommune og klubb slik at man sikrer medlemmenes klubb- og stevneaktivitet på stedet samtidig som man unngår å heve terskelen for å komme inn i sporten, sier NRYFs generalsekretær og fortsetter:
- Privat anleggseier betyr erfaringsmessig at en eventuell avtale for klubben om fortsatt bruk av stedet innebærer en høyere kostnad for klubben og dens medlemmer. Dette strider mot de føringer som regjering og storting har gitt om at idretten skal være mer inkluderende til en lavere kostnad.

Slik eierstrukturen er i dag, kan det søkes om spillemidler for å rehabilitere og oppgradere anlegget. – NRYF er opptatt av at hestesportanlegg, på lik linje med andre idrettsanlegg, skal finansieres med spillemidler, sier generalsekretæren. -Det kan også et kommunalt eid hestesportanlegg som Nes ridesenter, fordi Nes rideklubb, som drifter senteret, er organisert som et idrettslag knyttet til Norges idrettsforbund. Det er da drevet av frivillige, i stor grad på dugnad og har ikke erverv og fortjeneste som formål.

Det er et stort etterslep på vedlikeholdet av Nes ridesenter som gjør at kommunedirektøren anbefaler salg. (Foto: Nes rideklubb)

Det er flere muligheter

Klubben påpeker at det er mulig å utføre vedlikeholdsarbeidet i etapper for å spre utgiftene over et større tidsrom.
-Et annet alternativ er at klubben gradvis over en tidsperiode på for eksempel fire til seks år overtar ridesenteret, sier Ødegård. På den måten kan klubben få den tiden den trenger til å organisere seg med henblikk på å bli eier og få finansiering på plass.
Å kaste seg rundt nå og kjøpe senteret, vil ikke være mulig for klubben. Siden kommunestyrets vedtak om å gå i dialog med rideklubben kom i desember i fjor, har det vært ett møte mellom kommunen ved dens politiske ledelse og klubben. Der kom klubben med innspill til fremtidig drift, men som svar på dette kom kommunedirektørens anbefaling om salg. Nå skal saken tas til politisk behandling i hovedutvalgene 5. mars, mens kommunestyret har siste ord i saken 19. mars.

Om det blir flere juleshow i regi av Nes rideklubb er usikkert. Nå skal salg av anlegget opp til politisk behandling i hovedutvalgene 5. mars, mens kommunestyret har siste ord i saken 19. mars. Klubben mener kommunen trenger et bredere avgjørelsesgrunnlag enn det de har per dags dato. (Foto: NRYF)

Klubben mener at politikerne i Nes har for lite grunnlag til å ta noen beslutning i denne saken nå og mener at kommunestyret må vedta å gjennomføre en ny runde med bredere dialog for å klarlegge muligheter og konsekvenser de ulike alternativene. Dette støtter NRYF.
– En kommune ville neppe ha gått inn for salg uten bredere avgjørelsesgrunnlag hadde det handlet om en håndballhall eller en fotballbane. Men, ridning er en idrett på lik linje med alle andre idretter innunder Norges idrettsforbund. Ridning er ingen marginal, liten sport – Norges Rytterforbund er landets tiende største særforbund. I en sak som dette må alternativene til salg diskuteres nøye og vurderes opp mot de føringer som er gitt fra regjering og storting. Ridesenteret er et idrettsanlegg på linje med øvrige idrettsanlegg i kommunen; de er alle sammen idrettsanlegg som hver og en er viktige for å gjøre terskelen inn til en idrett og en meningsfull fritid lav. Som forbund står vi bak rideklubben og er opptatt av at de kan fortsette sin aktivitet på Nes ridesenter. Vi vil støtte opp om aktiviteten ved å fortsette å tildele dem nasjonale stevner, og vi håper at kommunen vil vektlegge rideklubbens betydning for sporten både regionalt og nasjonalt.

Det er usikkert hvor veien går videre for Nes rideklubb og Nes ridesenter. -Som forbund står vi bak rideklubben og er opptatt av at klubben kan fortsette sin aktivitet på Nes ridesenter, sier generalsekretær i NRYF, Beate Heieren Hundhammer. (Foto: Nes rideklubb)

Relaterte artikler