Nyheter

Vil bedre dressurdommernes kompetanse Publisert: 24.10.2018,  Sist endret: 24.10.2018

En prosjektgruppe under ledelse av den internasjonale dressurdommeren Trond Asmyr, ser på hvordan vi her i landet kan bedre standarden på våre dressurdommere, deriblant sørge for likere bedømming.

Forbedret grunnlag for nye dommere

Etter å ha sett på eksempler fra andre land er det enighet om at dagens system for utdanning av dressurdommere er for enkelt. Derfor ser man nå på å videreføre dagens grunnkrav, blant annet egenferdigheter som rytter. Det arbeides med å implementere flere internett-baserte kurs som forberedelse til kursene for å bli dressurdommerasprant. Gruppen arbeider foreløpig med et forslag som omfatter tre helgekurs med eksamen siste helg. En sterkere oppfølging av dommere slik at de deltar på obligatoriske kurs og oppfyller minimums krav for dømming pr år vil gjennomføres. Dette gjelder alle dommergrader.

Når det gjelder utdanningsmateriell for dressurdommerne er dette innholdsmessig oppdatert, men trenger en “new look”, men foreløpig er det ikke lagt mye arbeid i dette foreløpig.

Prosjektgruppen har også hatt stort fokus på habilitet og roller. Derfor har man sett på blant annet nødvendigheten av en ny Codex for dressurdommere. Denne er en utdyping av  NRYFs reglement og gir en mer utdypende forståelse for hvordan dommere skal oppføre seg. Her snakker man både om interessekonflikter og på sosiale medier. For sosiale medier er grunnlaget helt klart – uansett når man uttaler seg er det som dommer i Norges Rytterforbund. Codexen er allerede implementert.

Det er også satt nye krav med hensyn til tidsfrister for trening, inklusive programtrening. Disse fristene er allerede implementert i reglementet. Man har også oversatt FEIs dokument for hvordan feil i en oppvisning skal bedømmes. Dette er et stort dokument og hovedhensikten er å få alle våre dommere til å dømme så likt som mulig.

Alle dressurdommere – fra DDII og høyere – har fått FEIs handbook for judges gratis tilsendt.

Tettere oppfølging og kommunikasjon med dommerne

I det nye opplegget foreslåes det også en opp-prioritering av dommermøtene der det er en gjennomgåelse av store forskjeller i poenggivingen blant dommerne. I dette ligger det også at i slike tilfeller skal gjeldende rytter få tilbakemelding om at dommermøtet er avholdt.

En annen ting som vurderes er opprettelse av en «fast-track» utdanning for særdeles gode og erfarne utøvere som vil kunne bli gode dommere. Systemet er allerede innført i flere land.

Kommunikasjon mellom dommere og andre interessegrupper

God kommunikasjon mellom alle interessegrupper er viktig, og spesielt mellom dommere og andre grupper. Prosjektgruppens neste store oppgave er å utarbeide forslag til kommunikasjonsplattform i form av møter og diskusjoner, både om dommernes oppgave, hva de ser etter og hvordan dette kan formidles.

Mer informasjon om dressurprosjektet vil komme seinere.

Les også:
Trond Asmyr satt til å lede prosjektgruppe
Dressurdommerprosjektet

X