Stevnestart

Vaksinasjon

Alexandra Endresen_K6A3704

Foto: Roger Svalsrød

For å unngå spredning av hesteinfluensa er det viktig at hesten din er riktig vaksinert.

Alle hester som deltar på nasjonale arrangementer i regi av NRYF må derfor ha gyldig vaksinasjonsattest skrevet inn i passet. Dette omfatter konkurranser, treninger og samlinger og gjelder uansett om det er klubber, kretser eller andre utvalg tilknyttet NRYF som står for arrangementet.

På samme måte skal alle hester som deltar på FEI-stevner være vaksinert etter FEIs reglement. Vaksinasjonsbestemmelsene er et minstekrav fra NRYF, men vær klar over at noen vaksineprodusenter kan ha strengere anbefalinger og at du da alltid skal følge disse anbefalingene.

NRYF HAR NYE REGLER OM VAKSINASJON AV HESTER

Endringene gjelder for hester som blir grunnvaskinert f.o.m. 01.01.2020.
For hester som har dokumentert ferdig grunnvaksinering før 01.01.2020, og har dokumentert gyldig revaksinering etter dette, er det ingen endringer.

Hester som blir ferdig grunnvaksinert etter 01.01.2020, må nå ha 3 vaksiner:

 1. vaksine
 2. vaksine etter 21-92 dager
 3. vaksine (booster) innen 7 måneder etter vaksine 2.

Det er ingen nedre grense for hvor kort avstanden kan være mellom vaksine 2 og 3. Hesteeierne bør følge anbefalingene fra vaksineprodusenten og veterinæren.
Når hesten har fått vaksine 1 og 2, kan den starte før vaksine 3 (booster), men det må alltid ha gått minst 7 dager fra vaksinering til start.

De nye reglene ligger nærmere reglene til FEI og DNT (Det norske travselskap) enn før, men er ikke identiske. Men reglene til både FEI og DNT ligger innenfor kravene til NRYF.

NRYF krever ikke at siste vaksine før start ikke skal være eldre enn 6 mnd og 21 dager.

Nedenfor følger hele paragrafen, som også sier hva som skjer dersom hesten kommer på stevne uten at vaksinekravene er oppfylt.

§ 191 – Bestemmelser om vaksinering mot hesteinfluensa (hestehoste)

 1. Krav til vaksinasjon og start etter vaksinering[1] a) Vaksinasjonsattest
  Hester som deltar i konkurranser, treninger eller samlinger arrangert av klubber, kretser eller utvalg tilsluttet NRYF, skal ha gyldig vaksinasjonsattest for hesteinfluensa. Alle vaksina­sjonene skal være ført inn i hestens pass, og dokumentert med dato, vaksinenavn og veterinærens underskrift og stempel. Attesten skal være ført av en veterinær som ikke er eier av hesten.

b) Grunnvaksinering før 01.01.2020
For hest som er dokumentert ferdig grunnvaksinert før 01.01.2020, består grunnvaksinasjonen av 2 vaksiner med minimum 21 og maksi­mum 92 dagers mellomrom.
c) Grunnvaksinering f.o.m. 01.01.2020
For hest som blir grunnvaksinert f.o.m. 01.01.2020, består grunnvaksinasjonen av 3 vaksiner:
2 vaksiner med minimum 21 og maksi­mum 92 dagers mellomrom
1 booster-vaksine senest 7 måneder etter vaksine nr 2 (det er ingen nedre grense for når denne vaksinen kan tas – følg veterinærens anbefaling). Hesten kan likevel starte fra 7 dager etter vaksine nr 2 og frem til fristen for booster-vaksinen utløper.

d) Revaksinering
Hesten må være revaksi­nert årlig med maksimum 12 måne­ders mellomrom etter siste vaksinasjon i grunn­immu­ni­seringen.

e) Ny grunnvaksinering
Hester som har dokumentert gyldig grunnvaksine, men har vaksinasjonsintervall på mer enn 12 måneder, må grunnvaksineres på nytt etter reglene i pkt 1.c.
Hester som mangler dokumentert gyldig grunnvaksine, må grunnvaksineres på nytt etter regelen i pkt 1.c.

f) Start etter vaksinering
Det må gå minst 7 dager fra siste vaksinasjon før hesten kan starte i konkurranse, eller har adgang til oppstallingsområdet og kon­kur­ranseområdet eller stedet der samlingen/treningen foregår.

 1. Kontroll av vaksinasjonsattesten

Vaksinasjonsattesten skal vises frem for arrangøren før hesten blir satt inn på konkurransestallen eller får adgang til oppvarmingsbanen eller konkurransebanen. Minst ¼ av attestene skal kontrolleres av OD eller arrangøren. Vaksinasjonsattesten skal alltid kontrolleres ved veterinærbesiktigelse. OD skal ha melding om alle avvik fra vaksinasjonsbestemmelsene.

 1. Reaksjoner ved avvik fra bestemmelsene
  a) Hesten skal avvises fra konkurransen og konkurransestedet inkludert oppstallingen, og treninger og samlinger dersom:
 • gyldig vaksinasjonsattest ikke kan vises frem
 • gyldig grunnimmunisering mangler (se unntak mellom vaksine 2 og 3 i grunnvaksinen i hht pkt 1.b)
 • siste vaksine er gitt for mindre enn 7 dager siden
 • fristen for revaksinering er overskredet med mer enn 1 måned en eller flere ganger, eller
 • siste vaksine er gitt for mer enn 12 mnd siden.

     b) Dersom ekvipasjen likevel har startet, skal ansvarlig person ilegges             bot, og oppnådde resultater fra konkurransen skal strykes.
    c) Følgende unntak fra 3.a-b gjelder:
Dersom det ikke kan legges frem gyldig vaksinasjonsattest på stedet, som viser at alle kravene til vaksinasjon er oppfylt, kan overdommeren likevel la hesten starte dersom det kan legges frem kopi av passet eller veterinærjournal som dokumenterer at hesten er vaksinert i hht til regelverket. Dersom hesten allerede har startet, må dokumentasjonen legges frem før stevnet er slutt. Oppnådde resultater blir da stående, men ansvarlig person skal ilegges skriftlig irettesettelse.

d) Dersom det eneste avviket fra kravene i pkt 1 er at fristen for revaksinering er overskredet med opptil 1 måned en eller flere ganger før siste vaksinering, får hesten starte på det aktuelle stevnet. Dersom hesten starter, skal imidlertid ansvarlig person ilegges skriftlig irettesettelse.

e) Ved alle typer avvikt fra kravene i pkt 1 skal overdommeren ilegge hesten startnekt for nye stevner inntil vaksinasjonsattesten i passet dokumenterer at kravene er oppfylt. Overdommeren skal beskrive avviket på vaksinasjonsattesten i passet, med henvisning til den aktuelle bestemmelsen i § 191.

f) Sammendrag av bestemmelsene i pkt. 3

Mangler ved

vaksineringen

Hesten har ikke startet Hesten har startet Kommende

stevner

Anmerkning
Gyldig vaksinasjonsattest i pass mangler Hesten får

startnekt og

avvises fra konkurransestedet

Resultater strykes

Bot

Hesten får

startnekt inntil gyldig vaksinasjonsattest kan legges frem

Gyldig vaksinasjonsattest i pass mangler – kopi av passet eller veterinærattest finnes Hesten får starte

Skriftlig

irettesettelse

Resultater beholdes Skriftlig

irettesettelse

Hesten får

startnekt inntil gyldig vaksinasjonsattest kan legges frem

Dokumentasjon må legges frem før stevnet er slutt
Gyldig grunnvaksinering mangler

 

Hesten får

startnekt og

avvises fra konkurransestedet

Resultater strykes

Bot

Hesten får

startnekt inntil gyldig attest på grunnvaksinering kan legges frem

Hesten kan starte fra 7 d etter vaksine 2 i grunnvaksineringen og frem til fristen for booster-vaksinen utløper
Siste vaksine er gitt for mindre enn 7 dager

siden

Hesten får

startnekt og

avvises fra konkurransestedet

Resultater strykes

Bot

Hesten får

startnekt til det er gått 7 dager etter siste vaksine

Fristen for revaksinering er overskredet med mindre enn 1 mnd en eller flere ganger før siste vaksinering Hesten får starte Skriftlig

irettesettelse

Resultater beholdes Skriftlig

irettesettelse

Hesten får

startnekt inntil gyldig attest på ny grunnvaksinering kan legges frem

Hesten kan starte fra 7 d etter vaksine 2 i grunnvaksineringen og frem til fristen for booster-vaksinen utløper
Fristen for revaksinering er overskredet med mer enn 1 mnd en eller flere ganger før siste vaksinering Hesten får

startnekt og

avvises fra konkurransestedet

Resultater strykes

Bot

Hesten får

startnekt inntil gyldig attest på ny grunnvaksinering kan legges frem

Hesten kan starte fra 7 d etter vaksine 2 i grunnvaksineringen og frem til fristen for booster-vaksinen utløper
Siste vaksine er gitt for mer enn 12 mnd siden Hesten får

startnekt og

avvises fra konkurransestedet

Resultater strykes

Bot

Hesten får

startnekt inntil gyldig attest på ny grunnvaksinering kan legges frem

Hesten kan starte fra 7 d etter vaksine 2 i grunnvaksineringen og frem til fristen for booster-vaksinen utløper
Overdommeren skal alltid beskrive avviket og startnekten på vaksinasjonsattesten i passet,

eller på eget dokument dersom passet mangler

[1] Bestemmelsene er minstekrav. Vaksineprodusentens anbefalinger bør følges dersom de er strengere enn kravene i dette reglement. Ved start i FEI-stevner gjelder strengere regler – se FEIs Veterinary regulations Art. 1002-1003.

Alle vaksinasjoner skal være ført inn i hestepasset og datert, signert og stemplet av veterinær som ikke selv er eier av hesten. Passet skal vises frem til arrangøren før hesten settes inn på stallen eller får adgang til oppvarmings- eller konkurransebane.

NRYFs bestemmelser om vaksinasjon finner du i konkurransereglementet KR I kapittel 9.

FEI-stevner

Skal du delta på et FEI-stevne gjelder strengere regler enn for nasjonale stevner, uansett om det arrangeres i Norge eller i utlandet. Det er også forskjellige krav til hester som er grunnimmunisert før eller etter 2005.

 • Første grunnvaksine dag 0.
 • Andre grunnvaksine tidligst dag 21 og senest dag 92.
 • Første revaksinering innen 7 måneder etter andre grunnvaksine (gjelder ikke hester som har grunnvaksinering fra før 1. januar 2005 og gyldige revaksineringer).
 • Deretter årlig revaksi­nering med maksimum 12 måne­ders mellomrom.
 • Siste vaksine senest 6 måneder +21 dager før ankomst stevnet.
 • Siste vaksine minst 7 dager før ankomst stevnet.

Hesten kan starte mellom andre vaksine i grunnimmuniseringen og den første revaksineringen innen 7 måneder. Hvis første revaksinering ikke gis innen 7 måneder, må hesten grunnvaksineres på nytt.

FEI-reglene om vaksinasjon finner du her

X