Rytterkretser

Styrereferater VARYK

Styrereferater VARYK
2020
Referat kretsting 10.03.20
Referat styremøte 3.2.20
Referat styremøte 28.9.20
2019
Referat kretsting 18.03.19
Referat styremøte 5.6.19
Referat styremøte 14.8.19
Referat styremøte 18.9.19
2018
Referat styremøte 14.11.18
Referat styremøte 15.10.18
Referat styremøte 27.8.18 og 17.9.18
Referat styremøte 09.04.18
2017
Styremøte 25. januar 2017
Kretsting 07. mars 2017
Styremøte 13.mars 2017
Styremøte 03. april 2017
Styremøte 15. mai 2017
Styremøte 27. juni 2017
Styremøte 28. august 2017
Styremøte 25. september 2017
Styremøte 23. oktober 2017
Styremøte 04. desember 2017
2016
Styremøte 26. januar 2016
Årsmøte 5. april 2016
Styremøte 27. april 2016
Styremøte 22.august 2016
Styremøte 01 november 2016
2015
Styremøte 5. mai 2015
Styremøte 2. juni 2015
Styremøte 20. august 2015
Styremøte 22. oktober 2015
2014
Styremøte 12. mars 2014
Styremøte 07. april 2014
Styremøte 02. juni 2014
Styremøte 14. august 2014
Styremøte 30. september 2014
Styremøte 28. oktober 2014
2013
Styremøte 11. desember 2013
Styremøte 23. oktober 2013
Styremøte 20. august 2013
Styremøte 29. mai 2013
Styremøte 20. mars 2013
Styremøte 25. januar 2013
2012
Styremøte 17. januar 2012
Styremøte 28. januar 2012
Styremøte 15. februar 2012
Styremøte 25. februar 2012
Styremøte 11. april 2012
Styremøte 27. august 2012
Styremøte 21. november 2012
Styremøte 14. desember 2012
2011
Styremøte 19. januar 2011
Styremøte 9. februar 2011
Styremøte 9. mars 2011
Styremøte 6. april 2011
Styremøte 11. mai 2011
Styremøte 8. september 2011
Styremøte 19. oktober 2011
Styremøte 17. november 2011
Styremøte 30. november 2011
2010

Rytterkretser

Styrereferater VARYK

X