Rytterkretser

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad i Sogn og Fjordane Ryttarkrins

UTDANNING AV TEKNISK PERSONELL:
Kvart år blir det sett av ein sum som skal dekkje utdanning av teknisk personell i fylket. Denne støtteordningen gjelder også for støtte til nødvendige konferanser kvart 2/3 år for å beholde autorisasjon. Dette blir oppnemnt i budsjettet. For 2019 er denne summen 25.000 kr. Det blir gitt støtte til klubbane med 50% dekking av dokumenterte kostnader etter søknad. Søknaden må inneholde kvitteringer/dokumentasjon på alle kostnader som er tatt med i søknaden. Søknad sendes kasserar innan 1.november 2018. epost: rytterkrets.sf@gmail.com

HONORAR TIL ASPIRANTER:
Det kan deles ut støtte til bruk av aspiranter. Krinsen dekker honorar til aspiranter etter søknad. Gjelder D-stemner der aspiranten er i tillegg til nødvendig personell.

LISENSSTØTTE:
Ein kan søkje om støtte til lisens om ein er under 20 år eller har gyldig studentbevis. Lisensstøtte vert utbetalt uavhengig av antall søkjarar. Søknad må innehalde lisensnummer og kontonummer stønaden skal betalast til. Vi kontrollerer lisensen mot oppføring i horsepro.

Lisens:
– Grunnlisens- kr 100 i støtte
– Hovudlisens- kr 250 i støtte

Ein må søkje om lisensstøtte innan 1. november 2019.

STØTTE TIL SPRANGSTEMNER:

Formålet med støtta er att personellet Sogn og Fjordane Ryttarkrins har brukt tid og penger på å utdanne og opparbeide seg dei siste åra skal bli brukt og få nødvendig praksis. Samtidig har vi sett behovet for å sørge for att sprangstemna blir gjennomført, og ikkje blir avlyst pga lav deltaking og lite økonomi for klubbane.

• Søknaden må føres på skjema for støttesøknad utarbeida av Sogn og Fjordane Ryttarkrins.
• Søknaden må være innsendt seinast 14 dager etter avholdt stemne – søknader levert etter dette blir konsekvent avvist.
• Maks støttebeløp er satt til 2000 kr. Vi ønsker å støtte klubbane likt så i utgangspunktet vil alle få utbetalt 2000kr ved innlevering av søknad som godkjennes. (2 dagers/halvparten ved 1 dags)
• Klubbane må fordele kostnadene i kva som er utbetalt – innleid personell (skal følge standard satser ihht NRYFs regelverk) og egeninnsats (eget personell som er «gratis») For eget personell oppgis kun honorar som ville vore berettiga om man tok seg betalt. Vi forutsetter i grunn att klubbens eget personell er gratis – men dette er opp til kvar enkel klubb
• Det gis ikkje støtte til stemner der klubbane henter inn personell frå andre krinser når dette ikkje er behov for (sjå formål)

Skjema for støttesøknad finnest her: SFRK_støtteskjemasprangstemne

Søknadar som kjem etter fristen vert ikkje teke med!

For spørsmål vedrørande støtteordninga kontakt kasserar: lucinda@lyheim.net

LYKKE TIL MED HESTEÅRET 2019!

 

Rytterkretser

X