NRYF

Representasjon på Ryttertinget

Representasjon med stemmerett (§15)

 1. På Ryttertinget møter med stemmerett:
  1. Norges Rytterforbunds styre (FS).
  2. Representanter for klubber etter følgende skala:
   For klubber t.o.m. 100 medlemmer – 1 representant
   For klubber fra 101 t.o.m. 300 medlemmer – 2 representanter
   For klubber med over 300 medlemmer – 3 representanter, som er det høyeste antall representanter en klubb kan ha
  3. 1 representant for hver rytterkrets/-region.
 2. Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

§6 NRYFs lov – Kjønnsfordeling

Ved valg av representanter skal det ihht NIFs lov § 2-4 velges representanter fra begge kjønn.

 1. Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i Rytterforbundet, skal det velges personer fra begge kjønn.
 2. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Denne bestemmelsen er absolutt.

Representasjon uten stemmerett (§15)
(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalget/komiteens arbeidsområde:

 1. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.
 2. Kontrollkomiteens medlemmer
 3. Valgkomiteens medlemmer
 4. Revisor
 5. Dersom det er valgt lovutvalg, kan samtlige medlemmer møte med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på tinget.
X