NRYF

Innkalling

Til rytterkretser, klubber og tillitsvalgte

INNKALLING TIL RYTTERTINGET 2019

Når: Søndag 07.april 2019, kl 09.00
Hvor: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

NRYFs styre innkaller med dette til Ryttertinget 2019 iht. NRYFs lov

Representasjon med stemmerett (§15)

 1. På Ryttertinget møter med stemmerett:
  1. Norges Rytterforbunds styre (FS).
  2. Representanter for klubber etter følgende skala:
   For klubber t.o.m. 100 medlemmer – 1 representant
   For klubber fra 101 t.o.m. 300 medlemmer – 2 representanter
   For klubber med over 300 medlemmer – 3 representanter, som er det høyeste antall representanter en klubb kan ha
  3. 1 representant for hver rytterkrets/-region.
 2. Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

§6 NRYFs lov – Kjønnsfordeling

Ved valg av representanter skal det ihht NIFs lov § 2-4 velges representanter fra begge kjønn.

 1. Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i Rytterforbundet, skal det velges personer fra begge kjønn.
 2. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Denne bestemmelsen er absolutt.

Reisefordeling
Reiseutgiftsfordeling benyttes. Eget skjema (vedlagt) må fylles ut og leveres på Ryttertinget.

Representasjon uten stemmerett (§15)
(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalget/komiteens arbeidsområde:

 1. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.
 2. Kontrollkomiteens medlemmer
 3. Valgkomiteens medlemmer
 4. Revisor
 5. Dersom det er valgt lovutvalg, kan samtlige medlemmer møte med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på tinget.

Frister

 • Søndag 24. februar: Frist for påmelding. Påmeldingen er bindende, evt. navneendring kan foretas i ettertid. Påmeldingsskjemaet er tilgjengelig fra 26. januar.
 • Søndag 10. mars: Innsendelse av forslag (med begrunnelse) om saker som ønskes behandlet på Ryttertinget. Disse sendes til nryf@rytter.no merket «Forslag til saker Ryttertinget 2019».
 • Søndag 17. mars: Betalingsfrist for deltakelse
 • Søndag 17. mars: Fullmaktsskjema må være fylt ut og sendt NRYF

Se http://www.rytter.no/ryttertinget for mer informasjon.

Saksliste / Årsberetning

Saksliste og Årsberetning for Ryttertinget vil bli sendt ut via e-post til påmeldte senest to uker før tinget. Årsberetning med saksliste vil også være tilgjengelig på våre nettsider www.rytter.no/ryttertinget to uker før tinget.

Vi håper å se deg på NRYFs Årskonferanse og Rytterting 2019.

Med vennlig hilsen

NORGES RYTTERFORBUND
Tore Sannum
President

X