Nyheter

Lovpålagte smitteverntiltak Publisert: 29.10.2019,  Sist endret: 29.10.2019

De siste par årene har vi i hestesporten fått kjenne sterkt på dette med smittsomme sykdommer, som salmonella-utbruddene i 2018 og herpesvirus i 2019.

Bilde: Bildet er et illustrasjonsbilde og er ikke relatert til artikkelen.

Dagens sport innebærer mye forflytning av hest, både gjennom treninger, stevner og import. Dette gjør at smitterisikoen har økt, og har i sterkere grad enn tidligere satt smittevern på kartet.

Smittevern er noe det arbeides mye med både innen EU og nasjonalt. EU har vedtatt en ny Animal Health Law som trer i kraft april 2021, og innen da skal alt av regelverk her i landet revideres. Norske myndigheter er opptatt av å forebygge smitte og å verne om vår generelle gode dyrehelse.

Dyrehelseforskriften ble på denne bakgrunn revidert i fjor sommer. Av forskriftens § 10 følger det oppgaver og plikter til alle som arrangerer dyreansamlinger, som stevner, treninger og samlinger. Arrangører av dyreansamlinger har også før hatt plikter, men revisjonen har medført strengere krav.

Vårt felles ansvar

Med bakgrunn i dyrehelseforsikriften § 10 har Norges Rytterforbund utarbeidet maler for følgende:

  • Melding om arrangement med hest til Mattilsynet
  • Smittevernplan ved arrangement
  • Beredskapsplan ved mistanke om smittsom sykdom

Informasjon om dette er sendt ut til alle klubber med kopi til rytterkretsene. Mer informasjon og tilgang til malene finner dere på skjemabanken på rytter.no.

X