Nyheter

Lovpålagte smitteverntiltak Publisert: 30.10.2019,  Sist endret: 30.10.2019

De siste par årene har vi i hestesporten fått kjenne sterkt på dette med smittsomme sykdommer, som salmonella-utbruddene i 2018 og herpesvirus i 2019. Det var noen vanskelige opplevelser for oss alle. Utbruddene viser hvor viktig smittevern er – og hvor sårbare vi er i vår sport. 

Lovpålagte smitteverntiltak

Dagens sport innebærer mye forflytning av hest, både gjennom treninger, stevner og import. Dette gjør at smitterisikoen har økt, og har i sterkere grad enn tidligere satt smittevern på kartet.

Smittevern er noe det arbeides mye med både innen EU og nasjonalt. EU har vedtatt en ny Animal Health Law som trer i kraft april 2021, og innen da skal alt av regelverk her i landet revideres. Norske myndigheter er opptatt av å forebygge smitte og å verne om vår generelle gode dyrehelse.

Dyrehelseforskriften ble på denne bakgrunn revidert i fjor sommer. Av forskriftens § 10 følger det oppgaver og plikter til alle som arrangerer dyreansamlinger, som stevner, treninger og samlinger. Arrangører av dyreansamlinger har også før hatt plikter, men revisjonen har medført strengere krav.

Søker gode løsninger

Å arrangere stevner og samlinger er en krevende oppgave som krever stor frivillig innsats. Derfor har vi overfor Mattilsynet understreket viktigheten av at smitteverntiltak som pålegges innen vår sport må være enkle å gjennomføre. Vi har jobbet tett sammen med Mattilsynet om dette. Vi er klar over at en del av de påleggene som den reviderte forskriften kommer med, vil kunne føles som ytterligere en byrde for våre arrangører, men vi håper at vi har kommet frem til løsninger som legger grunnlag for gode, hensiktsmessige rutiner som vil fungere i stevnehverdagen. 

Smittevernstiltak for arrangører

Med bakgrunn i Dyrehelseforskriften § 10 og gjennom vår dialog med Mattilsynet (MT), har vi utarbeidet maler arrangører kan ta i bruk på de tre områder som dyrehelseforskriften gir arrangører plikter.  Disse malene tilfredsstiller de krav Mattilsynet setter. Arrangører har plikter på tre områder:

-Melding om arrangement i forkant til Mattilsynet

-Smittevernplan (forebyggende tiltak for å unngå smitteoverføring mellom hester på arrangementet)

-Beredskapsplan (hvordan håndtere mistanke om smitte som oppdages under arrangementet)

Vedlagt er maler, med utfyllende informasjon, for alle disse tre punktene. Malene ligger også i «Skjemabanken» på  rytter.no og kan lastes ned for digital utfylling.

Vårt felles ansvar

Vi har alle et ansvar som vi må ta for våre hester, for hverandre og for sporten. Smitteforebyggende tiltak kan kanskje hindre utbrudd og vil i alle fall begrense utbredelsen av utbrudd. Sammen kan vi gjøre en god innsats for dyrevelferden og for sporten vår.

Vi oppfordrer til å ta kontakt med oss eller det lokale Mattilsynet ved spørsmål eller innspill.

Med vennlig hilsen
Norges Rytterforbund

Beredskapsplan ved mistanke om smittsom sykdom

Smittevernplan ved arrangement

Melding om arrangement med hest til Mattilsynet 

X