KORONAVIRUS

Arrangement

Sist oppdatert: 09.11.2020

Definisjonen på arrangement

  1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening jfr. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

 

Antall deltakere på andre arrangementer (innendørs og utendørs)

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil: 

  • 50 personer samtidig innendørs der publikum ikke sitter i fastmonterte seter
  • 200 personer innendørs hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter
  • 200 personer utendørs der publikum ikke sitter i fastmonterte seter
  • 600 personer utendørs der publikum sitter i fastmonterte seter kan inntil 600 personer være til stede samtidig, fordelt på grupper/ kohorter på inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltagerne i hver kohort.

 

Antall deltakere på arrangementer som varer over tid

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 50/200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene.

Ansatte kommer i tillegg til antall deltakere

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltagerantallet. Ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter.

Avstand

Deltakere skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Arrangøren skal sikre at det er én meter mellom sitteplasser, fra skulder til skulder. 

Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes.

Lurer du på mer? Trykk her. 

X