Klubb

Handlingsplan

Beskrivelse – Handlingsplan for klubben

Strukturerte og bevisste klubber gir positive tillitsvalgte, godt omdømme, trivsel samt en solid organisering. Klubbene beholder medlemmene sine, samt tiltrekker seg nye medlemmer.

En tydelig klubbidentitet styrker klubbfølelsen og forenkler klubbdriften. Tilhørighetsfølelse gir engasjement, eierforhold og et ønske om å bidra.

En hensiktsmessig organisering og tydelige funksjonsbeskrivelser fører til varige rammeverk som gjør det atskillig enklere å fungere godt sammen mot felles mål. Rekruttering av nye frivillige bør også bli mindre krevende når «ting er på stell».

Enhver klubb er tjent med at det utarbeides arbeidsbeskrivelser for de oppgavene som skal løses. Dette gjelder alt fra instruks for styret og ned til den enkelte komités funksjon. Gode arbeidsbeskrivelser vil gjøre det enklere å rekruttere tillitsvalgte, da de oppgavene som skal utøves er dokumentert, og den som skal rekrutteres kan ta et reelt valg på en klart avgrenset oppgave.

Overordnet bør det etableres en beskrivelse for de enkelte komiteer som klubben har definert. Her bør det komme frem hvilke hovedoppgaver komiteen har ansvar for, hvilke funksjoner som finnes i komiteen og hvem det skal rapporteres til. Videre bør det etableres en arbeidsbeskrivelse for de enkelte funksjoner over hva som er hensikten med tilliggende hovedoppgaver, samt ansvar/rapportering og myndighet.

Klubben skal ha:

En handlingsplan
Et organisasjonskart med funksjonsbeskrivelser
En plan for økonomistyring
En oppdatert nettside

Veiledning

 I en klubb er det viktig å skape en organisering og struktur som sikrer god funksjonalitet. Dette gjøres gjennom kommunikasjon, involvering og delegering av ansvar.

Det finnes mange organisasjonsmodeller. Her må en se på hvilke roller/funksjoner som bør bemannes, ut fra klubbens ståsted.

En velfungerende organisasjon/klubb er definitivt et av de mest avgjørende virkemidlene for å oppnå de mål som settes.

I henhold til basislovnormen (jfr. NIFs lover, § 11) for idrettslag er en klubb pålagt å ha følgende funksjoner i styret:

Leder
Nestleder
Minst ett styremedlem
Minst ett varamedlem

Blant styremedlemmene bør en ha sekretær og økonomiansvarlig.

I tillegg skal et årsmøte velge en valgkomité. Klubben skal også knytte til seg en person som skal revidere regnskapet.  Om klubben må engasjere revisor avhenger av størrelsen på omsetningen.

Det skal velges to revisorer som må være medlemmer av klubben, for klubber med omsetning under fem millioner kroner. (NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser).

For klubber med omsetning over fem millioner kroner skal det engasjeres statsautorisert revisor og velges kontrollkomité med minst to medlemmer. Se NIFs lover på www.idrett.no for mer informasjon.

Alle andre verv er opp til hver enkelt klubb å vurdere. Det handler om hvilke behov klubben har for å kunne innfri målet om å gi alle ryttere et godt tilbud.

Andre viktige roller i en klubb kan være:

Sportsansvarlig
Utdanningsansvarlig
Aktivitetsleder
Ansvarlig politiattester

Enhver klubb er, slik som det blir nevnt innledningsvis, tjent med at det utarbeides arbeidsbeskrivelser av de oppgaver som skal utøves. Dette gjelder alt fra instruks for styret og ned til roller rundt den enkelte komité.  Da vil personene som innehar disse funksjonene, vite hvilket ansvar de har og hva klubben forventer at de skal gjøre. Funksjonsbeskrivelser utover de lovpålagte vervene bør lages av klubben og vedtas av styret.

Gode arbeidsbeskrivelser vil gjøre det enklere å rekruttere tillitsvalgte da de oppgavene som skal utøves, er dokumentert. Den som skal rekrutteres, kan da ta et reelt valg på en klart avgrenset oppgave. Det er alltid lettere å si ja til et verv i en klubb dersom rollen er klart definert, konkret og ikke alt for omfattende.

Klubben anbefales å lage et enkelt organisasjonskart hvor det etableres komiteer under styret, og som viser hvordan komiteene skal ta seg an konkrete oppgaver ut ifra klubbens visjon, mål, planverk, arrangementer og aktiviteter.

Det er viktig å lage oppgavebeskrivelser/mandat for hvert enkelt komité slik at det er lett å ta tak i oppgaven som skal løses, og at det sikres fremdrift og ryddighet rundt driften og klubbens aktiviteter.

Eksempler på nyttige komiteer:

Sportskomité
Ungdomskomité
Anleggskomité
Økonomi/markedsutvalg

Det er viktig at komiteene på en eller annen måte er knyttet opp mot styret, slik at man hele tiden sikrer en helhetlig klubb – klubben som sjef!

Klubbens lov

Klubben skal ha en egen lov basert på NRYFs lov og lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. Klubbens lov skal vedtas på årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.

Verktøy

Handlingsplan – Organisasjonshjulet
Satsingsklubb – Handlingsplan, Eksempel
Planstadier – Klubb
Satsingsklubb – GAP analyse

 

 

X