Klubb

Økonomiplan

Beskrivelse – Økonomiplan

Bygge allianser for å sikre forutsigbar økonomi

“NRYF skal ha samarbeidspartnere som sikrer en stabil og god økonomi, og som styrker hestens og ryttersportens plass i samfunnet.”  

Rytterpolitisk dokument 2015-2019

God økonomistyring gir trygghet for klubben og dens tillitsvalgte. Mange frivillige er usikre på hvilke lover som gjelder, og hvilke rutiner klubben har.

Klubben må ha en plan for hvordan midlene forvaltes, hvem som har fullmakt til konti, hvordan håndteres dommerregninger og kjøreregninger etc.

Ledere og trenere trenger også å kjenne til lovverk og klubbens regler. Det gir trygghet til å påta seg verv at klubben har god struktur og gir informasjon om hva som gjelder av krav.

“Klubben skal ha en plan for økonomistyring.” Økonomiplan

Veiledning

I denne veiledningen ligger det sentrale elementer som må tas med når klubben skal lage sin økonomiplan. For å kunne være en NRYFs Satsingsklubb må det lages en plan som er tilgengelig for medlemmene.

For å skape forutsigbarhet i det daglige arbeidet er det vel verdt å ta jobben med å skape gode styringsverktøy. Det er viktig at man er ærlig i budsjettprosessen. Man må ikke fristes til å blåse opp inntektene etter utgiftene fordi man ønsker å øke aktivitetene, men egentlig ikke har det økonomiske grunnlaget på plass. Det vil bare forskyve problemer som til slutt rammer klubben hardt, og kanskje ødelegger aktiviteten.

Økonomiske prinsipp

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.

BUDSJETT
Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.

I tillegg setter medlemmene og deres foresatte stadig høyere krav til både anlegg og aktivitet. Anlegg skal vedlikeholdes eller oppdateres, trenere skal lønnes. Og når utgiftssiden øker, må inntektene følge med. Ofte gjør de ikke det.

En viktig oppgave i alle klubber er å stille seg spørsmålene:

Tar vi oss nok betalt for aktiviteten vi tilbyr?
Hvordan kan vi sette i gang flere prosjekter som samlet gir oss nok inntekter?

Tenk kreativt: Få med flere sponsorer, innbringende tiltak ved konkurrenser etc.

Dugnader
I norsk idrett kan ingen tvinges til å delta på dugnad. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet.

REGNSKAP
Alle idrettslag/klubber er regnskaps- og revisjonspliktige. Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på «rett år».
Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel fra styreleder. Regnskapsåret følger kalenderåret.

ØKONOMISTYRING OG KONTANTHÅNDTERING
Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktige for en sunn økonomi i klubben.

For ytterligere informasjon om (punktene under) se linken (NIF)

BRUK AV BANKKONTO
Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, f.eks. styreleder og økonomiansvarlig. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker.

REGNINGSBETALING
Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av styreleder før levering til økonomiansvarlig for anvisning og betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres av to personer før betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling.

BILGODTGJØRELSE / REISEREGNING
Trenere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales.

ØKONOMISK ANSVAR

(NIFs basislovnorm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er lagets styre (hovedstyre der laget har grupper/ avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter».

INNKREVING
Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. (Unntak dersom økonomiansvarlig har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål.)
Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, trenere mv.

Verktøy

Klubbøkonomi
Klubbøkonomi – Budsjett

X