Klubb

Søke midler

Det er flere muligheter for å søke etter midler til både klubber og kretser, se de viktigste ordningene beskrevet under. Kulturdepartementet har samlet en del tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på sine sider på www.frivillig.no

Norges Rytterforbund

Spillemidler til utstyr 

Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og har vart siden 2003. Ordningen er en etterskuddsvis støtteordning som gir tilskudd til utstyr kjøpt av idrettsklubber og barneidrettsskoler. 

Norges Idrettsforbund

Momskompensasjon

I 2011 ble ”Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner” fastsatt av Kulturdepartementet

 Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

Oppstarts- og utviklingsstøtte

NIF har en ordning med oppstartstøtte for idrettslag som vil starte idrettsskole. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. .

Helse- og rehabiliteringsstøtte

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til helserelaterte prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning .

Departement, fylkeskommune og kommune

Tilskudd til tiltak for grupper med spesielle behov (Kultur- og kirkedepartementet)

Målsettingen med “Tilskudd til tiltak for grupper med spesielle behov er å bidra til at funksjonshemmede får muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet i nærmiljøet. Det kan søkes midler til aktivitetsrettede tiltak og til kompetansehevende tiltak. Målgruppen for aktivitetstiltakene er personer som har behov for tilrettelegging for å delta i idrett og fysisk aktivitet.

Fylkeskommuner/fylkesmenn

Alle fylker – søknadsfrister varierer fra fylke til fylke. Her er både Kulturavdeling og Sosial- og helseavdelinger aktuelle. Noen fylker har f. eks midler til Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi frivillige organisasjoner (lavterskeltilbud som skal gjelde de som er lite fysisk aktive), og Aktivitetsmidler til lokalt Folkehelsearbeid innen bla. fysisk aktivitet (barn og ungdom er prioritert). Det er også mulig å søke midler fra ’Kreftplanmidler’(fysisk aktivitet, tobakk og ernæring)

Kommuner

Alle kommuner. Det er forskjellig hva de forskjellige kommuner støtter. Ta kontakt med de enkelte kommuner både gjennom kulturavdelinger og helse- og sosialavdelinger.

Prosjektstøtte til kulturarbeid i barne- og ungdomsorganisasjoner

Støtteordningen ligger under Kulturdepartementet. Midlene skal gå til å styrke og stimulere kulturarbeid av, med og blant barn og unge i regi av landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner.

Nasjonalt arbeid generelt – prosjektstøtte

Utvikle barne- og ungdomsorganisasjoner. En prosjektstøtteordning i regi av Barne- ogf amiliedepartementet (BFD). Alle støtteberettigede organisasjoner i BFD kan søke. Kontakt fordelingsutvalget, Statens ungdoms- og adosjonskontor. (SUAK) 22 24 25 93.

Antirasisme

UDI har flere ulike støtteordninger. Kontakt din egen fylkeskommune og be om mer informasjon.

Stiftelser

ExtraStiftelsen (extrastiftelsen.no)

Særforbund, idrettskretser, særkretser, idrettsråd, klubber og idrettslag kan søke om midler gjennom Norges idrettsforbund til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Gjensidigestiftelsen (gjensidigestiftelsen.no)

Du kan søke om midler til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.

TUBFRIM (tubfrim.no)

Halvparten av TUBFRIMs overskudd skal brukes til bekjempelse av tuberkulose, og den andre halvdelen skal brukes til forebyggende og trivselsfremmende tiltak blant funksjonshemmede barn og unge i Norge.

Stiftelsen Sophies Minde (www.ssm.no.)

Generell støtte tildeles frivillige organisasjoner, foreninger o.l. til tiltak for grupper under stiftelsens formål. Dette kan være prosjekter som bidrar til at mennesker med fysisk funksjonshemning får tilgang til kultur, fritidsaktiviteter inkldert fysiske aktiviteter, opplevelser og sosiale møteplasser.

Sparebankstiftelsen DnB NOR (www.sparebankstiftelsen.no)

Sparebankstiftelsen DnB NOR ønsker å være med på å gi lokalsamfunn et løft og bidra til at ildsjeler får realisert sine ønsker til nytte og glede for mange.

If… (www.if.no)

If bidrar med sponsormidler til en rekke aktiviteter innenfor breddeidrett, kultur, ideelt arbeid og skadeforebyggende tiltak. Mye av støtten er rettet mot barn og unge. Støtten er fordelt på to hovedområder: Idrett og Samfunn og kultur


Kiwanis, Lions, Rotary, Civitan, Odd Fellow m. fl

De forskjellige organisasjoner/lokallag har forskjellige støtteordninger. Noen gir økonomisk støtte andre bidrar med transport, medhjelper til konkurranser o.l.. Ta kontakt med den enkelte organisasjon eller det enkelte lokallag.

Storebrand – «Du kan» www.storebrand.no/dukan

Aktiviteter som er knyttet til miljø og samfunn, utdannelse og utvikling, liv og helse samt annet som kan gi Storebrands kunder merverdi, vil bli prioritert ved tildeling av midler. Målet med «Du kan»- konkurransen er å bidra til å få satt i gang fremtidsrettede prosjekter som det ellers kanskje ikke ville blitt noe av. Aktiviteter som Storebrand støtter, skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes.

Klubb

X