Nyheter

ÅRSMØTE HORDALAND RYTTERKRETS Publisert: 31.01.2017,  Sist endret: 10.03.2017

Hordaland Rytterkrets inviterer til årsmøte:

Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion
Dato: Tirsdag 21. mars 2017
Tid: kl. 19:00

Forslag som skal behandles på årsmøte, må være sendt til styret (hordaland.krets@rytter.no) senest to uker før årsmøte. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøte vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøte.

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning.
 5. Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker; ingen andre saker innkommet.
 7. Fastsette kontingent.
 8. Behandle budsjett for særkretsen.
 9. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder.
  2. 4 styremedlemmer  og 2 varamedlemmer.
  3. To revisorer.
  4. Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.

Saksdokument:
Årsmelding 2016-2017
Resultat regnskap 2016
Regnskap og budsjett 2016-2017
Valg komiteens innstilling til nytt styre for 2017-2018
Fullmakt skjema Kretsting 21.03.2017

X