Nyheter

Salmonella utbruddet Publisert: 19.06.2018,  Sist endret: 22.06.2018

Oppdatert 22.06.2018 kl 12:39: Mattilsynet har nå publisert oppdatert informasjon samt listen over båndlagte staller på sine nettsider.

Sist oppdatert: 22.06.2018 kl 12:39

For oppdatert informasjon om båndlagte staller og salmonna utbruddet se mattilsynet.no.

«Stevner, utstillinger, fellesbeiter og andre arrangementer der det deltar hester fra mange staller, innebærer en mulighet for at en av hestene som deltar, er smittet. Denne hesten kan i så fall smitte andre. Du må derfor vurdere hvor viktig det er for deg å delta og tenke gjennom hvordan smitterisikoen kan reduseres.

Bør stevner og andre arrangementer nå avlyses?

Det er opp til arrangøren. Mattilsynet mener på generelt grunnlag at kontakt mellom hester bør begrenses, og støtter eventuelle beslutninger som blir tatt om avlysning.», sier Mattilsynet i informasjon på sine nettsider i kveld. Hverken de eller andre instanser pålegger avlysninger, men de oppfordrer til begrensninger.

Mattilsynet har tidligere sagt at om man ønsker å avlyse stevner/løp/arrangementer så stiller de seg bak dette, men de kommer ikke til å pålegge dette. Foreløpig er det ingen som vil beskrive dette som noen krise.

Arrangøren oppfordres til å vurdere egenerklæringsskjema.

Ikke pålegg

Mattilsynet har laget en plakat som kan henges opp i stallen.

Slik situasjonen er i dag – og vi ikke har mottatt noe overordnet pålegg fra Mattilsynet (eller annen høyere statlig myndighet) om å ikke avvikle stevner – så har ikke Norges Rytterforbund muligheter til å avlyse stevner. Den avgjørelsen er det TD/OD som skal ta i samråd med arrangøren. (Ref KR1 – 143 – 14) Som er gjengitt sist i denne artikkelen. Arrangørene og TD/OD må gjerne rådføre seg med det lokale Mattilsyns-kontoret eller distriktsveterinær om situasjonen i sitt område før de tar en avgjørelse om avlysning.

For løpende oppdatert informasjon om situasjonen rundt salmonellautbruddet, følg Mattilsynets sider her.

Gode smitteverntips i stallen finner du her

– Vi er i kontinuerlig kontakt med Mattilsynet om situasjonen. Vi forholder oss til de råd de har gitt når det gjelder stevneaktivitet og formidler den informasjonen vi får fra dem som den rette faginstans, så raskt som mulig på vår nettside www.rytter.no , sier informasjonssjef i NRYF, Geir André Dalhus. – Vi vil understreke at det er viktig at alle holder seg oppdatert på hva Mattilsynet sier, herunder gjennomfører de smittevernsråd de kommer med når det gjelder hygiene.

Flere staller har på eget initativ  i løpet av den siste tiden valgt å stenge stallene for trafikk utenfra. Dette gjelder blant annet Drammen Ridesenter som melder også på sin facebookside at de har valgt å stenge stallen og tilhørende områder for hester utenfra frem til Nordisk Mesterskap 26. juni til 1. juli grunnet salmonellasituasjonen. De forteller også at hester som skal starte under Nordisk blir bedt om en egenerklæring. Senteret, ved daglig leder Eirik Berentsen, understreker på deres FB-side at det ikke er noen mistanke om smitte ved senteret og forteller videre at denne selvpålagte stengningen vil vare til det kommer nye retningslinjer og anbefalinger fra Mattilsynet.

– Dersom en stalleier eller stevnearrangør er usikker på situasjonen og eventuelle tiltaksbehov, vil vi henstille til å kontakte Mattilsynet for råd og veiledning, sier Dalhus.

Norges Rytterforbund oppfordrer alle innen sporten til å ta de råd og veiledninger som kommer fra Mattilsynet alvorlig slik at vi kan komme i gang med konkurranser på normalt vis igjen.

Norges Rytterforbunds reglement sier dette om avlysninger:

  1. Avlysning, endringer av stevneinvitasjonen og Force majeure 
  2. a) Etter utgått påmeldingsfrist kan ikke en konkurranse (klasse) avlyses, eller stevneinvitasjonen endres av andre grunner enn force majeure. Tillatelse til endring må gis av godkjennende instans i hht § 143.2. Slike endringer kan bare skje dersom melding om dette kan gis de berørte rytterne senest 2 dager før stevnet. Også offisielle ledere må informeres.
  3. b) Hvis det ikke har vært mulig å gi melding til de berørte rytterne som bestemt i pkt. a ovenfor, og det ikke er inngått en annen avtale med dem, skal konkurransen gjennomføres som opprinnelig bestemt.
  4. c) Innbetalte avgifter til avlyst konkurranse (klasse) skal tilbakebetales. Det samme gjelder hvis en rytter ikke ønsker å starte som følge av endret stevneinvitasjon.
  5. d) Ved force majeure forstås klimatiske forhold (regn, frossen mark, dyp snø eller lignende) eller andre ytre omstendigheter utenfor arrangørens kontroll som fører til endringer i konkur-ranseforhold, behov for endringer av opplysninger gitt i stevneinvitasjonen om baner m.m., eller tvingende behov for avlysning av klasse(r)/stevne. Lav deltakelse slik at det er åpenbart økonomisk uforsvarlig å gjennomføre hele eller deler av stevnet, regnes som force majeure. – 32 – (KR I – 1. juni 2018)

Etter utgått påmeldingsfrist og frem til stevnestart har teknisk delegat (etter samråd med arrangøren) ansvaret for å godkjenne nødvendige endringer/avlysninger. Under stevnet har overdommeren dette ansvaret. Samtlige deltagere i konkurransen skal underrettes om endringene. 

X