NRYF

Styremøtereferat 2017

Her kan du laste ned referater fra Norges Rytterforbunds styremøter (FS-møter).

På alle styremøter er følgende faste saker; protokoll fra foregående møte, budsjett og regnskap, orienteringssaker med klubbnytt og irettesettelseskort, og åpen post. Andre saker er oppgitt i stikkordsform i oversikten under.

Referat styremøte 2/17 KR VII – Voltige, Nye medlemmer grenutvalg

Referat styremøte 1/17 Økonomi, CompetIT/Horsepro, Organisering NRYF, Anleggsstrategi