NRYF

Forbundsstyret

Forbundsstyret(FS) er NRYFs høyeste myndighet mellom ryttertingene, og er ansvarlig for å legge frem og gjennomføre planer og vedtak som er godkjent og fattet på ryttertinget. Protokoller fra FS-møtene finnes på nett fra og med 2011. I bunnen av denne siden ligger protokollene samlet.

I tillegg skal styret:

  • Iverksette ryttertingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
  • Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.
  • Påse at rytterforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte, i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet orgnisasjonsledd. Styret skal videre påse at NRYF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonene, og har en forsvarlig økonomistyring.
  • Arbeide med ulike saker, bl.a. sørge for at NRYF utvikler egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at det imøtekommer de krav og utfordringer rytterforbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. NRYF er den høyeste faglige myndighet for ridesporten i Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med visse unntak – se NRYFs lov

Alle medlemmer i FS er tillitsvalgte og jobber på ulønnet, frivillig basis på lik linje med alle andre tillitsvalgte i NRYF.

FS sammensetning – Valgt på Ryttertinget 2015

Jan-Fredrik Furøy ble valgt som fullverdig styremedlem under FS møte 7/2016. Ref. sak 46/16.

Tittel Navn E-post Mobil
President Stian Øglænd stian.ogland@gmail.com 9086 7590
Visepresident Totto Hartmann totto.hartmann@platou.com 9072 2395
Styremedlem Anne Gina Fredriksen agsfredriksen@gmail.com 9057 7292
Styremedlem Hallgeir Oftedal hallgeir@oftedal.net 9087 0717
Styremedlem Ingvild Østli ingvild1988@hotmail.com 9114 9594
Styremedlem Lill Svele lillsvele@gmail.com 9711 6880
Styremedlem Jan-Fredrik Furøy jan-fredrik.furoy@sas.no 9571 8414
Ansattes repr. Heidi Nässelqvist heidi@rytter.no 2102 9657
Ungdomsrepr. Guri Ramtoft guri.ramtoft@gmail.com 9570 4643
Varamedlem Sissel Haugslien sisselhaugslien@gmail.com 9094 092
5