Klubb

Krafttak for ridebanebunner

DRESSUR_Briar_Jan Brink_MG_1495Økonomisk støtte til utbedring av ridebanebunn – basert på inntjening fra årlig hestelisens

Kravet til fasiliteter øker i takt med utviklingen av sporten, og spesielt har kravet til ridebanebunner kommet i fokus, også siden flere og flere er ute og konkurrerer internasjonalt og ser betydningen av et kvalitetssikret underlag.

Vi ser at mange klubber ikke makter den investeringen det er å bytte ut ridebanebunnen, gjerne rett etter at det er gjort andre store investeringer. Her kan nevnes at spillemidler alltid er ment å være hovedfinansieringen av anlegget, men det må gå minimum 10 år før spillemidler kan søkes på nytt til samme formål/anlegg.

Finansiering

I erkjennelsen av at kravene øker og at ridebanebunnene ikke varer så lenge har NRYF tatt konsekvensen av dette, og i FS-sak 36/09 ble det vedtatt å innføre en årlig hestelisens øremerket støtte til utbedring av ridebanebunn.

Det er i ordningen valgt å gi mer støtte til noen få anlegg, enn litt til mange. Ordningen er delt inn i to- til fireårige perioder for å samle opp tilstrekkelig midler og kunne ha grundige behandlingsrunder. Med det antall lisenser som forventes kan det påregnes støtte til ett til tre anlegg pr. år, avhengig av banenes størrelse og anleggenes egenart.

Prioritering

I forhold til allokering av midler fra den årlige hestelisensen fremgår det av ovennevnte vedtak at programsatsingsanleggene vil bli prioritert. På sikt søkes selvsagt å kunne støtte øvrige klubbanlegg under den samme ordningen. Aktivitetsomfang, -type og -nivå vil avgjøre prioriteringene for disse anleggene. 20 % av midlene skal øremerkes kjøring og feltritt. For hester som deltar internasjonalt er den årlige lisensen høyere, der mellomværende øremerkes den sportslige toppsatsingen i de respektive grenutvalg.

Fra 2016 har FS (25/16) vedtatt at det også skal være mulig for klubber uten eget anlegg å søke om støtte til ridebanebunn. Det forutsetter imidlertid at klubben har inngått en NRYF godkjent leieavtale med anleggseier på min. 10 år, der avtalen sikrer klubbens tilgang og bruk av banen, samt generering av inntekter fra aktivitet på banen.

Utlysningsbrev med kriterier, søknadsskjemaer og mal til avtale finner du under:
Utlysning – Krafttak for ridebanebunner 2018
Søknadskriterier krafttak for ridebanebunn
Elektronisk søknadsskjema krafttak for ridebanebunn
Leieavtale for klubber som leier anlegg

Søk anleggsråd hos:
X