Klubb

Anlegg

Reportasje

I 2004/2005 ble det gjennomført en omfattende anleggsregistrering av hestesentre i Norge, som skulle danne grunnlag for NRYFs anleggsstrategi.

Fra 2012 er det lagt inn spørsmål om anlegg og drift av rideskole i den årlige Idrettsregistreringen, og svarene herfra gir et bedre bilde av klubbeide/ -drevne anlegg i Norge.

Ridesporten i vekst

ECON analyse, utarbeidet på oppdrag fra NRYF i 2005, er en rapport med forslag til anleggsstrategi, Ridesporten i vekst – forslag til anleggsstrategi for Norges Rytterforbund, 2005 (pdf). Rapporten definerer ulike typer rideanlegg, ser på ridesporten i idrettspolitisk sammenheng, vurderer behovet for rideanlegg og konkluderer med et forslag til anleggsstrategi.

Kjede av hovedanlegg – programsatsingsanlegg

En av de viktigste anbefalingene i ECON-rapporten er at NRYF bygger opp en landsdekkende kjede av hovedanlegg som framstår som spydspisser for sin region, både geografisk og aktivitets/grenmessig. Det ble også anbefalt ulike geografiske områder hvor man burde satse.

NRYF har valgt å definere våre hovedanlegg etter de anleggene som har mottatt såkalte programsatsingsmidler fra KUD. Dette sikrer at anleggene holder høy standard, både med tanke på idrettslig administrasjon/organisering, aktivitetstilbud, og oppfyllelse av offentlige krav. NRYF er deltaktige i anbefalingsprosessen for programsatsingsmidler, og forsøker gjennom vår anleggspolitikk å påvirke tildeling til de anlegg som ligger innenfor vår anlegsstrategi, og som dekker organisasjonens geografiske og aktivitetsmessige behov.

Bygging av anlegg er svært avhengig av lokale initiativ, og tildeling fra KUD forutsetter at anleggene som tildeles programsatsingsmidler er solide og godt forankrede prosjekter som er nær realisering. Dette gjør at NRYF i stor grad er avhengig av å støtte lokalt intiativ, som ikke alltid stemmer “over ens” med den teoretiske strategien.

Klubbens rolle

RidesportNorges Rytterforbund er gjennom NIF tilknyttet den organiserte idretten, og det er svært viktig for oss at det er idretten selv – gjennom rideklubbene – som har eierskap til sin egen aktivitet.

Det er mange klubber som er for små til å løfte investeringene på egen hånd. Det gjør at mange klubber må leie seg inn i private staller, og dermed mister de tilgangen til spillemidler og andre offentlige støtteordninger. Det er også en trend at mange private ønsker seg inn på vår arena, og det kan fort bli en sovepute for enkelte kommuner.

Tendensen er at kostnadene for brukerne blir større på private anlegg, samtidig som aktiviteten holdes utenfor den organiserte virksomheten. Dette kan ødelegge for våre statistikker, og hindrer dermed overførsel av aktivitetsmidler til vår idrett.

Klubbeide/drevne anlegg vil være drevet av et ønske om høyest mulig aktivitet, og uten krav om økonomisk fortjeneste til private. Ved klubbeide/drevne anlegg sikrer vi også at økonomien, som genereres av vårt virksomhetsområde, blir i idretten og er underlagt rutiner som også er synlig for offentligheten, og at sikkerheten er under kontroll.

NRYF jobber derfor for å bidra til at klubbene som skal bygge og drifte hestesportsanlegg får faglig veiledning og råd. Vi er klar over at en del klubber ikke evner å drive egne anlegg, og er avhengig av samarbeid med private aktører. Det er viktig å understreke at den idrettslige aktiviteten, herunder spesielt konkurransevirksomhet, er underlagt klubben. Vi har utarbeidet forslag til “Standardavtale for anleggsleie” (word) mellom private aktører og rideklubbene.

Planverk for anleggsområdet

NRYFs Rytterpolitisk dokument for 2015 – 2019 definerer det videre arbeidet innenfor anleggsområdet.

Hovedformålet er at NRYFs klubber skal ha tilgang til gode anlegg som tilfredsstiller aktivitetstilbudet.

Klubb

Søk anleggsråd hos: